OAZLO

Bộ Y Tế ban hành dược thư quốc gia 2022 xuất bản lần thứ 3

Thứ bảy - 24/12/2022 10:47 388 0
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3445/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH “DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM, LẦN XUẤT BẢN THỨ BA”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam về việc ban hành “Dược thư quốc gia Việt Nam, lần xuất bản thứ ba”;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Dược thư quốc gia Việt Nam, lần xuất bản thứ ba”, bao gồm 743 chuyên luận thuốc và 25 chuyên luận hướng dẫn chung.
Điều 2. Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho các thầy thuốc và cán bộ y tế những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
Điều 3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp phát thuốc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, viện nghiên cứu y dược, trường đại học, trung học y dược, các thầy thuốc cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Dược thư quốc gia Việt Nam để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định tại Dược thư quốc gia Việt Nam, lần xuất bản thứ ba đều bị bãi bỏ.
Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường Đại học Y, Dược, Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Giám đốc Trung tâm Dược điển - Dược thư Việt Nam, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế - Bộ GTVT; Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Các Bệnh viện, Viện trực thuộc BYT;
- Hiệp hội sản xuất và kinh doanh Dược VN;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Website Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên
 
 
Nguồn: https://syt.gialai.gov.vn/van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-sua-doi-bo-sung-huong-dan-tam-.html
 

Tác giả: dunguyenict

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

SSKDT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây