1022
Tai nguyen hoc truc tuyen

Diễn biến dịch tễ

18h00 ngày 18/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/05 đến 18h ngày 18/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.107
Tổng số ca xuất viện: 117.613
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 180
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 17/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/05 đến 18h ngày 17/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.092
Tổng số ca xuất viện: 117.596
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 182
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 14/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/05 đến 18h ngày 14/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.041
Tổng số ca xuất viện: 117.529
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 198
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 13/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/05 đến 18h ngày 13/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.015
Tổng số ca xuất viện: 117.510
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 191
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 12/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/05 đến 18h ngày 12/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.003
Tổng số ca xuất viện: 117.484
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 205
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 11/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/05 đến 18h ngày 11/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.982
Tổng số ca xuất viện: 117.453
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 215
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 10/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/05 đến 18h ngày 10/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.957
Tổng số ca xuất viện: 117.427
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 216
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 09/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/05 đến 18h ngày 09/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.939
Tổng số ca xuất viện: 117.403
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 222
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 08/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/05 đến 18h ngày 08/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.917
Tổng số ca xuất viện: 117.368
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 235
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 07/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/05 đến 18h ngày 07/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.910
Tổng số ca xuất viện: 117.305
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 291
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 06/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/05 đến 18h ngày 06/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.882
Tổng số ca xuất viện: 117.239
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 329
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 04/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/05 đến 18h ngày 04/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.811
Tổng số ca xuất viện: 117.123
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 374
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 03/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/05 đến 18h ngày 03/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.783
Tổng số ca xuất viện: 117.021
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 448
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 02/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 01/05 đến 18h ngày 02/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.766
Tổng số ca xuất viện: 116.984
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 468
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 01/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 30/04 đến 18h ngày 01/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.740
Tổng số ca xuất viện: 116.741
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 685
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 30/04/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/04 đến 18h ngày 30/04/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.718
Tổng số ca xuất viện: 116.592
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 813
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 28/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/4 đến 18h ngày 28/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.649
Tổng số ca xuất viện: 116.010
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.326
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 26/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/4 đến 18h ngày 26/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.520
Tổng số ca xuất viện: 115.743
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.464
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 25/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/4 đến 18h ngày 25/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.459
Tổng số ca xuất viện: 115.612
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.534
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 25/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/4 đến 18h ngày 25/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.459
Tổng số ca xuất viện: 115.612
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.534
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 24/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/4 đến 18h ngày 24/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.422
Tổng số ca xuất viện: 115.485
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.624
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 23/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/4 đến 18h ngày 23/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.380
Tổng số ca xuất viện: 115.365
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.702
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 22/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/4 đến 18h ngày 22/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.324
Tổng số ca xuất viện: 115.161
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.850
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 21/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/4 đến 18h ngày 21/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.244
Tổng số ca xuất viện: 114.983
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.948
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 20/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/4 đến 18h ngày 20/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.147
Tổng số ca xuất viện: 114.760
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.074
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 19/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/4 đến 18h ngày 19/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.052
Tổng số ca xuất viện: 114.585
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.154
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 18/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/4 đến 18h ngày 18/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.902
Tổng số ca xuất viện: 114.293
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.297
Tổng số ca tử vong: 266

18h00 ngày 17/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.783
Tổng số ca xuất viện: 113.963
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.508
Tổng số ca tử vong: 266

18h00 ngày 22/11/2021
CDC thông báo.

4627/SYT-NV

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 03/12/2022)

Thời gian đăng: 02/12/2022

lượt xem: 12 | lượt tải:8

4556/SYT-NV

Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 28/11/2022)

Thời gian đăng: 28/11/2022

lượt xem: 37 | lượt tải:19

4363/KH-VPTTTC

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Thời gian đăng: 16/11/2022

lượt xem: 474 | lượt tải:21

oa zalo ban chỉ đạo  

OAZLO
WHO: Vắc xin vẫn có giá trị bảo vệ cao trước đại dịch COVID-19

WHO: Vắc xin vẫn có giá trị bảo vệ cao trước đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Tháng 7/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp, nguy cơ gia tăng trở lại đồng thời khuyến cáo việc duy trì các biện pháp ứng phó, nhất là tiêm chủng vắc xin.

Xem tiếp 

Phát triển các nền tảng số cho ngành y tế

Phát triển các nền tảng số cho ngành y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2955/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem tiếp 

 
 
SSKDT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây