1022
Tai nguyen hoc truc tuyen

Diễn biến dịch tễ

18h00 ngày 18/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/05 đến 18h ngày 18/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.107
Tổng số ca xuất viện: 117.613
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 180
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 17/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/05 đến 18h ngày 17/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.092
Tổng số ca xuất viện: 117.596
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 182
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 14/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/05 đến 18h ngày 14/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.041
Tổng số ca xuất viện: 117.529
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 198
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 13/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/05 đến 18h ngày 13/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.015
Tổng số ca xuất viện: 117.510
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 191
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 12/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/05 đến 18h ngày 12/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.003
Tổng số ca xuất viện: 117.484
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 205
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 11/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/05 đến 18h ngày 11/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.982
Tổng số ca xuất viện: 117.453
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 215
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 10/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/05 đến 18h ngày 10/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.957
Tổng số ca xuất viện: 117.427
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 216
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 09/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/05 đến 18h ngày 09/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.939
Tổng số ca xuất viện: 117.403
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 222
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 08/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/05 đến 18h ngày 08/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.917
Tổng số ca xuất viện: 117.368
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 235
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 07/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/05 đến 18h ngày 07/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.910
Tổng số ca xuất viện: 117.305
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 291
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 06/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/05 đến 18h ngày 06/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.882
Tổng số ca xuất viện: 117.239
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 329
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 04/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/05 đến 18h ngày 04/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.811
Tổng số ca xuất viện: 117.123
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 374
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 03/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/05 đến 18h ngày 03/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.783
Tổng số ca xuất viện: 117.021
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 448
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 02/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 01/05 đến 18h ngày 02/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.766
Tổng số ca xuất viện: 116.984
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 468
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 01/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 30/04 đến 18h ngày 01/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.740
Tổng số ca xuất viện: 116.741
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 685
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 30/04/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/04 đến 18h ngày 30/04/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.718
Tổng số ca xuất viện: 116.592
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 813
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 28/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/4 đến 18h ngày 28/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.649
Tổng số ca xuất viện: 116.010
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.326
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 26/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/4 đến 18h ngày 26/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.520
Tổng số ca xuất viện: 115.743
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.464
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 25/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/4 đến 18h ngày 25/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.459
Tổng số ca xuất viện: 115.612
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.534
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 25/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/4 đến 18h ngày 25/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.459
Tổng số ca xuất viện: 115.612
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.534
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 24/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/4 đến 18h ngày 24/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.422
Tổng số ca xuất viện: 115.485
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.624
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 23/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/4 đến 18h ngày 23/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.380
Tổng số ca xuất viện: 115.365
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.702
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 22/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/4 đến 18h ngày 22/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.324
Tổng số ca xuất viện: 115.161
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.850
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 21/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/4 đến 18h ngày 21/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.244
Tổng số ca xuất viện: 114.983
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.948
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 20/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/4 đến 18h ngày 20/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.147
Tổng số ca xuất viện: 114.760
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.074
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 19/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/4 đến 18h ngày 19/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.052
Tổng số ca xuất viện: 114.585
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.154
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 18/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/4 đến 18h ngày 18/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.902
Tổng số ca xuất viện: 114.293
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.297
Tổng số ca tử vong: 266

18h00 ngày 17/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.783
Tổng số ca xuất viện: 113.963
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.508
Tổng số ca tử vong: 266

18h00 ngày 22/11/2021
CDC thông báo.

2461/BYT-DP

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Thời gian đăng: 14/05/2024

lượt xem: 41 | lượt tải:8

1061/UBND-KGVX

Xác định các bước xử lý tồn tại trong huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 99 | lượt tải:21

177/QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ một số văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh ban hành

Thời gian đăng: 29/01/2024

lượt xem: 216 | lượt tải:41

oa zalo ban chỉ đạo  

OAZLO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây