OAZLO

Diễn biến dịch tễ

19h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.800:
+4 ca Hớn Quản (là F1);
+15 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+47 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 5 ca F1; 41 ca sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+7 ca Đồng Phú (là F1).

18h00 ngày 29/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/11 đến 18h ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.711 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.647
Tổng số ca đang điều trị 4.005
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 02
 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 04 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

15h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.717:
+4 ca Bù Đốp (2 ca F1; 2 ca F2).
+4 ca Đồng Xoài (2 ca F1; 2 ca xét nghiệm sàng lọc);
+21 ca Bình Long (1 ca về từ vùng dịch; 20 ca sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Hớn Quản (1 ca F2; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Chơn Thành (là F1);
+5 ca Phước Long (là F1);
+1 ca Bù Gia Mâp (là F1).

14h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.669:
+21 ca Đồng Xoài (7 ca F1; 14 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+3 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Lộc Ninh (3 ca F1; 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+27 ca Đồng Phú (2 ca F1; 1 đến từ vùng dịch; 24 ca sàng lọc cộng đồng);
+29 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (là F1).

12h00 ngày 29/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/11 đến 12h ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.582 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.582
Tổng số ca đang điều trị 3.968
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 08 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

10h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.590:
+4 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Lộc Ninh (14 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+77 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng, khu phong tỏa và trong các công ty);
+3 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Gia Mâp (sàng lọc khu phong tỏa);
+9 ca Bù Đốp (3 ca về từ cùng dịch; 1 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng).

06h30 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 06h30 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.475:
+6 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và công ty);
+15 ca Lộc Ninh (4 ca F1; 11 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 2 ca sàng lọc cộng đồng; 2 ca là tài xế đến từ vùng dịch);
+13 ca Bình Long (2 ca về từ cùng dịch; 3 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc công ty);
+16 ca Hớn Quản (8 F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (về từ vùng dịch).

22h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.404:
+3 ca Bù Đăng (2 F1; 1 xét nghiệm sàng lọc);
+10 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

21h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.391:
+10 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Bù Đăng (10 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phước Long (là F1);
+22 ca Đồng Xoài (14 là F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng và công ty);
+10 ca Bù Đốp (là F1);
+23 ca Đồng Phú (sàng lọc trong các công ty);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng).

18h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.301:
+13 ca Bù Đăng (1 ca F1; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Chơn Thành (4 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);

+26 ca Bình Long (24 ca sàng lọc cộng đồng; 1 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 28/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/11 đến 18h ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.245 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.347
Tổng số ca đang điều trị 3.866
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 12 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 03 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

16h00 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.260:
+11 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (là F1);
+16 ca Bù Đăng (6 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Đồng Xoài (1 ca đến từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phú Riềng (5 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Lộc Ninh (4 ca F1; 17 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 27/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/11 đến 12h ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.169 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.289
Tổng số ca đang điều trị 3.849
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 11 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

10h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.181:
+23 ca Đồng Xoài (sàng lọc trong công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc trong công ty);
+7 ca Phước Long (F1);
+5 ca Bình Long (3 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+37 ca Chơn Thành (3 ca F1; 34 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+11 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng).

03h00 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 03h00 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.095:
+49 ca Đồng Xoài (2 ca về từ vùng dịch; 40 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty; 7 ca F1);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Đồng Phú (15 ca sàng lọc cộng đồng; 11 ca F1);
+4 ca Bình Long (F1);
+8 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);

+90 ca Lộc Ninh (1 ca F1; 89 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Bù Đốp (12 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Phú Riềng (5 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1).

21h30 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.885:
+8 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Bù Đốp (2 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Phước Long (8 ca sàng lọc cộng đồng, 3 tài xế test nhanh dương tính tại chốt, còn lại F1);
+33 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+22 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bình Long ( sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Phú Riềng (3 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 16 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.770:
+6 ca Chơn Thành, là F1
+4 ca Bình Long, là F1
+7 ca Đồng Phú (2 ca F1, 5 ca sàng lọc cộng đồng)
+10 ca Đồng Xoài (2 ca F1, 8 ca sàng lọc trong công ty và cộng đồng)
+5 ca Hớn Quản, sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa
+4 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch, 3 ca sàng lọc cộng đồng)

18h00 ngày 27/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/11 đến 18h ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.734 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.110
Tổng số ca đang điều trị 3.593
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chình giảm 06 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

17h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 17h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.741:
+1 ca Phước Long (về từ vùng dịch);
+8 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Lộc Ninh (2 ca F1; sàng lọc cộng đồng);
+33 ca Bình Long (1 ca F1; 32 ca sàng lọc cộng đồng);
+28 ca Hớn Quản (20 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

16h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.668:
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+21 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+10 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Gia Mập (về từ vùng dịch);
+7 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 12h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.604 (*):
+10 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (là F1);
+14 ca Đồng Phú (13 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc);
+34 ca Bình Long (2 ca F1; 32 ca sàng lọc cộng đồng).
(*) Điều chỉnh giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

02h30 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h30 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.548:
+4 ca Bù Gia Mập (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bình Long (2 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.512:
+19 ca Phước Long (3 ca đến từ vùng dịch; 16 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Hớn Quản (5 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+49 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 48 ca sàng lọc cộng đồng);
+50 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 49 ca sàng lọc cộng đồng).

22h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.385:
+3 ca Hớn Quản là F1;
+85 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+8 ca Phước Long (2 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

18h30 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.286:
+1 ca Bù Đốp (Thiện Hưng, là F1);
+73 ca Bình Long (1 ca về từ vùng dịch; 72 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+66 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+15 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty).

16h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.128:
+10 ca Bù Đốp, sàng lọc cộng đồng;
+4 ca Bình Long, sàng lọc cộng đồng;
+2 ca Bù Gia Mập, về từ vùng dịch;
+12 ca Phú Riềng (8 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Đồng Xoài (3 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 1 sàng lọc cộng đồng);

+12 ca Phước Long (8 ca F1; 3 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Lộc Ninh (17 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+39 ca Bù Đăng (26 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 11 ca sàng lọc cộng đồng);
+40 ca Hớn Quản (36 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 2 sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 26/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/11 đến 12h ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.984 (*)
Tổng số ca xuất viện 2.816
Tổng số ca đang điều trị 3.137
Tổng số ca tử vong 19
(*) 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 02 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

09h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.987:
+7 ca Bù Đốp, sàng lọc cộng đồng
+17 ca Bù Đăng, sàng lọc cộng đồng
+2 ca Hớn Quản, sàng lọc cộng đồng
+1 ca Đồng Xoài, sàng lọc trong công ty
+4 ca Chơn Thành, sàng lọc trong công ty và cộng đồng
+14 ca Phú Riềng (2 ca về từ vùng dịch, 12 ca sàng lọc trong khu phong toả và cộng đồng).

03h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 03h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.942:
+18 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng động);
+47 ca Bình Long (sàng lọc cộng động);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+3 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phước Long (2 ca đến từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+76 ca Lộc Ninh (9 ca F1; 3 ca về từ vùng dịch; 64 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h00 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.770 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.812
Tổng số ca đang điều trị: 2.928
Tổng số ca tử vong: 18
(*) Điều chỉnh giảm 02 ca trong tổng số ca mắc do 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị, 01 ca tái dương tính

15h30 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.772:
+5 ca Chơn Thành (sàng lọc các công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

 12h00 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 12h00 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.762 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.772
Tổng số ca đang điều trị: 2.960
Tổng số ca tử vong: 18
(*) Điều chỉnh giảm 02 ca trong tổng số ca mắc do xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

11h30 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 11h30 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.764:
+5 ca Chơn Thành (sàng lọc các công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và các công ty).
+1 ca Đồng Xoài (Tân Xuân);
+2 ca Bù Đăng (Thống Nhất).

19h00 ngày 24/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 24/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.753:
+15 ca Đồng Xoài (6 ca sàng lọc cộng động; 9 ca sàng lọc tại công ty SHYANG YING);
+1 ca Bù Đốp (Phước Thiện, về từ Nghệ An);
+8 ca Bù Đăng (1 ca tài xế đến từ TPHCM; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Lộc Ninh (là F1);
+15 ca Đồng Phú (4 ca là F1; 11 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 24/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/11 đến 18h ngày 24/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.713 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.760
Tổng số ca đang điều trị: 2.925
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 08 ca trong tổng số ca mắc do 07 ;ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

15h30 ngày 24/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 24/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.721:
+3 ca Phước Long (2 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+1 ca Lộc Ninh (Lộc Quang, là F1);
+6 ca Đồng Phú (là F1);
+6 ca Bù Đốp (là F1);
+8 ca Đồng Xoài (5 ca sàng lọc cộng động; 3 ca F1);
+46 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 14 ca xét nghiệm sàng lọc);
+63 ca Chơn Thành (14 ca F1; 49 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 24/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/11 đến 12h ngày 24/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.573 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.708
Tổng số ca đang điều trị: 2.837
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 03 ca trong tổng số ca mắc do 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 02 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

02h30 ngày 24/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h30 ngày 24/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.576:
+1 ca Phú Riềng (nhân viên viên trạm y tế Bù Nho);
+1 ca Bù Gia Mập (Đức Hạnh, là F1);
+12 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng động);
+10 ca Đồng Phú (1 ca đến từ Bình Dương; 3 ca xét nghiệm sàng lọc; 6 ca F1);
+16 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Phước Long (10 ca về từ vùng dịch; 5 ca xét nghiệm sàng lọc);
+49 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Bình Long (5 ca về từ vùng dịch; 6 ca F1).

21h30 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.434:
+2 ca Chơn Thành (sàng lọc tại các công ty);
+1 ca Bình Long (xét nghiệm sàng lọc);
+4 ca Bù Đốp (2 ca Thiện Hưng; 1 ca Phước Thiện; 1 ca Thanh Hòa);
+1 ca Phước Long (Phước Bình, về từ Bình Dương);
+41 ca Hớn Quản (6 ca về từ vùng dịch; 35 ca F1);
+9 ca Phú Riềng (3 ca Bù Nho, về từ TPHCM; 3 ca Phước Tân, sàng lọc cộng đồng; 3 ca Bình Sơn, là F1 );
+6 ca Lộc Ninh (1 ca Lộc Thuận, về từ Đồng Nai; 4 ca Lộc Thiện, sàng lọc cộng đồng; 1 ca Lộc Tấn, là F1).

18h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/11 đến 18h ngày 23/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.370 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.641
Tổng số ca đang điều trị: 2.701
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 02 ca trong tổng số ca mắc do 02 ca bệnh công bố ngày 21/11/2021 và ngày 20/11/2021 sau khi xác minh trùng với 02 ca bệnh đã công bố trước đó.

15h30 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.372:
+4 ca Đồng Xoài (3 ca về từ Bình Dương, 1 ca F1);
+9 ca Đồng Phú (3 ca về từ TPHCM; 2 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phước Long (1 ca về từ TPHCM; 2 ca Long Giang, là F1);
+3 ca Phú Riềng (xét nghiệm sàng lọc);
+25 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Lộc Ninh (1 ca về từ TPHCM; 5 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Bù Đăng (4 ca Bình Minh; 1 ca Đức Liễu, là F1).

12h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/11 đến 12h ngày 23/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.291 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.574
Tổng số ca đang điều trị: 2.689
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 4 ca trong đó  01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 03 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

09h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.295:
+3 ca Đồng Xoài (2 ca Phú Cường; 1 ca Phú Lộc; là F1);
+10 ca Hớn Quản (6 ca Tân Khai; 3 ca Tân Quan; 1 ca Thanh An);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc tại công ty).

08h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h00 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.281:
+4 ca Đồng Xoài (3 ca Tân Bình, về từ TPHCM; 1 ca Tân Xuân);
+1 ca Đồng Phú (về từ vùng dịch);
+16 ca Bù Đăng (9 ca Thống Nhất; 3 ca Đức Phong; 4 ca Đức Liễu, xét nghiệm sàng lọc);
+2 ca Phước Long (là tài xế từ vùng dịch đến).

02h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.258:
+3 ca Đồng Xoài (Tiến Thành, xét nghiệm sàng lọc);
+16 ca Đồng Phú (2 ca từ vùng dịch đến; 11 ca F1; 2 ca sàng lọc tại công ty);
+9 ca Lộc Ninh (1 ca nhập cảnh Campuchia; 7 ca F1; 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+8 ca Hớn Quản (sàng lọc tại các công ty);
+1 ca Bù Gia Mập (Bình Thắng, xét nghiệm sàng lọc);
+10 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+1 ca Phước Long (về từ Bình Dương).

19h00 ngày 22/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 22/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.210:
+4 ca Đồng Xoài (1 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Đồng Phú (1 ca Tân Hưng, là F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Lộc Ninh (10 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Phước Long (1 ca từ vùng dịch đến; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bình Long (1 ca là F1, 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+19 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 22/11/2021
CDC th%C

  Ý kiến bạn đọc

SSKDT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây