OAZLO

52 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3, 17 xã cấp độ 4

Thứ tư - 22/12/2021 05:58 1.373 0
Chiều 22/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 4270 về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 23/12/2021.
 
Ban do Covid

Theo đó, tỉnh Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Cấp huyện có 2/11 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 là Bù Đốp, Bù Đăng; 9/11 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long, các huyện Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Chơn Thành, Phú Riềng.

Cấp xã, có 22/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1; 20/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

52/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Tân Phú, Tân Đồng, Tân Bình, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Thành, Tiến Thành, Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài); Long Giang, Long Phước (thị xã Phước Long); Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Lương, Thanh Phú, An Lộc (thị xã Bình Long); thị trấn Lộc Ninh, Lộc Hòa, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Hiệp, Lộc Thái, Lộc Điền (huyện Lộc Ninh); Thanh An, An Khương, An Phú, Minh Đức, Minh Tâm, Thanh Bình, Đồng Nơ, Tân Hiệp, Tân Quan (huyện Hớn Quản); Tân Phú, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Tân Lợi, Tân Lập, Thuận Phú (huyện Đồng Phú); Đức Phong, Thọ Sơn (huyện Bù Đăng); thị trấn Chơn Thành, Thành Tâm, Minh Lập, Quang Minh, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Nha Bích, Minh Thắng (huyện Chơn Thành); Bình Tân, Bù Nho, Phú Riềng (huyện Phú Riềng).

Có 17/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 gồm: Đức Hạnh, Đa Kia, Phước Minh, Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập); Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh); Tân Lợi, Tân Hưng, Phước An, Tân Khai (huyện Hớn Quản); Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hòa, Đồng Tiến, Tân Tiến (huyện Đồng Phú).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định./.
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Từ ngày 23/12/2021)
         
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Phạm vi tỉnh   P    
Phạm vi huyện (11) 0 2 9 0
Phạm vi xã (111) 22 20 52 17
 
Đơn vị hành chính STT Tên xã/phường/thị trấn Cấp độ dịch
TOÀN TỈNH     Cấp 2
1. Thành phố Đồng Xoài     Cấp 3
  1 Phường Tân Phú Cấp 3
  2 Phường Tân Đồng Cấp 3
  3 Phường Tân Bình Cấp 3
  4 Phường Tân Xuân Cấp 3
  5 Phường Tân Thiện Cấp 3
  6 Xã Tân Thành Cấp 3
  7 Phường Tiến Thành Cấp 3
  8 Xã Tiến Hưng Cấp 3
2. Thị xã Phước Long     Cấp 3
  1 Phường Thác Mơ Cấp 2
  2 Phường Long Thủy Cấp 2
  3 Phường Phước Bình Cấp 2
  4 Phường Long Phước Cấp 3
  5 Phường Sơn Giang Cấp 2
  6 Xã Long Giang Cấp 3
  7 Xã Phước Tín Cấp 1
3.Thị xã Bình Long     Cấp 3
  1 Phường Hưng Chiến Cấp 3
  2 Phường An Lộc Cấp 3
  3 Phường Phú Thịnh Cấp 3
  4 Phường Phú Đức Cấp 3
  5 Xã Thanh Lương Cấp 3
  6 Xã Thanh Phú Cấp 3
4. Huyện Bù Gia Mập     Cấp 3
  1 Xã Bù Gia Mập Cấp 1
  2 Xã Đak Ơ Cấp 1
  3 Xã Đức Hạnh Cấp 4
  4 Xã Phú Văn Cấp 2
  5 Xã Đa Kia Cấp 4
  6 Xã Phước Minh Cấp 4
  7 Xã Bình Thắng Cấp 1
  8 Xã Phú Nghĩa Cấp 4
5. Huyện Lộc Ninh     Cấp 3
  1 Thị trấn Lộc Ninh Cấp 3
  2 Xã Lộc Hòa Cấp 3
  3 Xã Lộc An Cấp 1
  4 Xã Lộc Tấn Cấp 3
  5 Xã Lộc Thạnh Cấp 3
  6 Xã Lộc Hiệp Cấp 3
  7 Xã Lộc Thiện Cấp 4
  8 Xã Lộc Thuận Cấp 2
  9 Xã Lộc Quang Cấp 1
  10 Xã Lộc Phú Cấp 1
  11 Xã Lộc Thành Cấp 1
  12 Xã Lộc Thái Cấp 3
  13 Xã Lộc Điền Cấp 3
  14 Xã Lộc Hưng Cấp 4
  15 Xã Lộc Thịnh Cấp 4
  16 Xã Lộc Khánh Cấp 4
6. Huyện Bù Đốp     Cấp 2
  1 Thị trấn Thanh Bình Cấp 1
  2 Xã Hưng Phước Cấp 2
  3 Xã Phước Thiện Cấp 1
  4 Xã Thiện Hưng Cấp 2
  5 Xã Thanh Hòa Cấp 2
  6 Xã Tân Thành Cấp 2
  7 Xã Tân Tiến Cấp 1
7. Huyện Hớn Quản     Cấp 3
  1 Xã Thanh An Cấp 3
  2 Xã An Khương Cấp 3
  3 Xã An Phú Cấp 3
  4 Xã Tân Lợi Cấp 4
  5 Xã Tân Hưng Cấp 4
  6 Xã Minh Đức Cấp 3
  7 Xã Minh Tâm Cấp 3
  8 Xã Phước An Cấp 4
  9 Xã Thanh Bình Cấp 3
  10 Thị trấn Tân Khai Cấp 4
  11 Xã Đồng Nơ Cấp 3
  12 Xã Tân Hiệp Cấp 3
  13 Xã Tân Quan Cấp 3
8. Huyện Đồng Phú     Cấp 3
  1 Thị trấn Tân Phú Cấp 3
  2 Xã Thuận Lợi Cấp 3
  3 Xã Đồng Tâm Cấp 3
  4 Xã Tân Phước Cấp 4
  5 Xã Tân Hưng Cấp 4
  6 Xã Tân Lợi Cấp 3
  7 Xã Tân Lập Cấp 3
  8 Xã Tân Hòa Cấp 4
  9 Xã Thuận Phú Cấp 3
  10 Xã Đồng Tiến Cấp 4
  11 Xã Tân Tiến Cấp 4
9. Huyện Bù Đăng     Cấp 2
  1 Thị trấn Đức Phong Cấp 3
  2 Xã Đường 10 Cấp 2
  3 Xã Đak Nhau Cấp 1
  4 Xã Phú Sơn Cấp 1
  5 Xã Thọ Sơn Cấp 3
  6 Xã Bình Minh Cấp 2
  7 Xã Bom Bo Cấp 2
  8 Xã Minh Hưng Cấp 2
  9 Xã Đoàn Kết Cấp 1
  10 Xã Đồng Nai Cấp 1
  11 Xã Đức Liễu Cấp 1
  12 Xã Thống Nhất Cấp 2
  13 Xã Nghĩa Trung Cấp 1
  14 Xã Nghĩa Bình Cấp 1
  15 Xã Đăng Hà Cấp 1
  16 Xã Phước Sơn Cấp 1
10. Huyện Chơn Thành     Cấp 3
  1 Thị trấn Chơn Thành Cấp 3
  2 Xã Thành Tâm Cấp 3
  3 Xã Minh Lập Cấp 3
  4 Xã Quang Minh Cấp 3
  5 Xã Minh Hưng Cấp 3
  6 Xã Minh Long Cấp 3
  7 Xã Minh Thành Cấp 3
  8 Xã Nha Bích Cấp 3
  9 Xã Minh Thắng Cấp 3
11. Huyện Phú Riềng     Cấp 3
  1 Xã Long Bình Cấp 1
  2 Xã Bình Tân Cấp 3
  3 Xã Bình Sơn Cấp 1
  4 Xã Long Hưng Cấp 2
  5 Xã Phước Tân Cấp 2
  6 Xã Bù Nho Cấp 3
  7 Xã Long Hà Cấp 2
  8 Xã Long Tân Cấp 2
  9 Xã Phú Trung Cấp 2
  10 Xã Phú Riềng Cấp 3

Tác giả: Cổng TTĐT Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

SSKDT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây