OAZLO

Diễn biến dịch tễ

18h00 ngày 18/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/05 đến 18h ngày 18/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.107
Tổng số ca xuất viện: 117.613
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 180
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 17/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/05 đến 18h ngày 17/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.092
Tổng số ca xuất viện: 117.596
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 182
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 14/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/05 đến 18h ngày 14/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.041
Tổng số ca xuất viện: 117.529
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 198
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 13/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/05 đến 18h ngày 13/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.015
Tổng số ca xuất viện: 117.510
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 191
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 12/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/05 đến 18h ngày 12/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 118.003
Tổng số ca xuất viện: 117.484
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 205
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 11/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/05 đến 18h ngày 11/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.982
Tổng số ca xuất viện: 117.453
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 215
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 10/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/05 đến 18h ngày 10/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.957
Tổng số ca xuất viện: 117.427
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 216
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 09/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/05 đến 18h ngày 09/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.939
Tổng số ca xuất viện: 117.403
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 222
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 08/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/05 đến 18h ngày 08/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.917
Tổng số ca xuất viện: 117.368
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 235
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 07/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/05 đến 18h ngày 07/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.910
Tổng số ca xuất viện: 117.305
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 291
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 06/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/05 đến 18h ngày 06/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.882
Tổng số ca xuất viện: 117.239
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 329
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 04/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/05 đến 18h ngày 04/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.811
Tổng số ca xuất viện: 117.123
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 374
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 03/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/05 đến 18h ngày 03/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.783
Tổng số ca xuất viện: 117.021
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 448
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 01/05/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 30/04 đến 18h ngày 01/05/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.740
Tổng số ca xuất viện: 116.741
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 685
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 30/04/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/04 đến 18h ngày 30/04/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.718
Tổng số ca xuất viện: 116.592
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 813
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 28/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/4 đến 18h ngày 28/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.649
Tổng số ca xuất viện: 116.010
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.326
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 26/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/4 đến 18h ngày 26/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.520
Tổng số ca xuất viện: 115.743
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.464
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 25/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/4 đến 18h ngày 25/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.459
Tổng số ca xuất viện: 115.612
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.534
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 24/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/4 đến 18h ngày 24/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.422
Tổng số ca xuất viện: 115.485
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.624
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 23/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/4 đến 18h ngày 23/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.380
Tổng số ca xuất viện: 115.365
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.702
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 22/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/4 đến 18h ngày 22/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.324
Tổng số ca xuất viện: 115.161
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.850
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 21/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/4 đến 18h ngày 21/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.244
Tổng số ca xuất viện: 114.983
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 1.948
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 20/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/4 đến 18h ngày 20/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.147
Tổng số ca xuất viện: 114.760
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.074
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 19/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/4 đến 18h ngày 19/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 117.052
Tổng số ca xuất viện: 114.585
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.154
Tổng số ca tử vong: 267

18h00 ngày 18/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/4 đến 18h ngày 18/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.902
Tổng số ca xuất viện: 114.293
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.297
Tổng số ca tử vong: 266

18h00 ngày 17/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.783
Tổng số ca xuất viện: 113.963
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.508
Tổng số ca tử vong: 266

18h00 ngày 16/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 15/4 đến 18h ngày 16/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.702
Tổng số ca xuất viện: 113.650
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.741
Tổng số ca tử vong: 265

18h00 ngày 15/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 14/4 đến 18h ngày 15/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.583
Tổng số ca xuất viện: 113.226
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.046
Tổng số ca tử vong: 265

18h00 ngày 14/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/4 đến 18h ngày 14/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.405
Tổng số ca xuất viện: 112.470
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.624
Tổng số ca tử vong: 265

18h00 ngày 13/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/4 đến 18h ngày 13/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 116.198
Tổng số ca xuất viện: 112.124
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.763
Tổng số ca tử vong: 265

18h00 ngày 12/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/4 đến 18h ngày 12/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 115.954
Tổng số ca xuất viện: 111.644
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.999
Tổng số ca tử vong: 265

18h00 ngày 11/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/4 đến 18h ngày 11/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 115.699
Tổng số ca xuất viện: 111.142
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.247
Tổng số ca tử vong: 264

18h00 ngày 10/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/4 đến 18h ngày 10/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 115.484
Tổng số ca xuất viện: 110.460
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.715
Tổng số ca tử vong: 263

18h00 ngày 09/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/4 đến 18h ngày 09/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 115.270
Tổng số ca xuất viện: 109.680
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.284
Tổng số ca tử vong: 261

18h00 ngày 08/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/4 đến 18h ngày 08/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 114.971
Tổng số ca xuất viện: 108.379
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.287
Tổng số ca tử vong: 260

18h00 ngày 07/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/4 đến 18h ngày 07/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 114.615
Tổng số ca xuất viện: 107.642
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.668
Tổng số ca tử vong: 260

18h00 ngày 06/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/4 đến 18h ngày 06/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 114.223
Tổng số ca xuất viện: 106.551
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.368
Tổng số ca tử vong: 259

18h00 ngày 05/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/4 đến 18h ngày 05/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 113.691
Tổng số ca xuất viện: 105.661
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.729
Tổng số ca tử vong: 257

18h00 ngày 04/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/4 đến 18h ngày 04/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 113.165
Tổng số ca xuất viện: 104.541
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.324
Tổng số ca tử vong: 257

18h00 ngày 03/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/4 đến 18h ngày 03/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 112.714
Tổng số ca xuất viện: 103.765
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.649
Tổng số ca tử vong: 257

18h00 ngày 01/4/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 31/03 đến 18h ngày 01/4/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 111.583
Tổng số ca xuất viện: 101.235
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.050
Tổng số ca tử vong: 255

18h00 ngày 30/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/03 đến 18h ngày 30/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 110.188
Tổng số ca xuất viện: 98.593
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 11.298
Tổng số ca tử vong: 254

18h00 ngày 29/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/03 đến 18h ngày 29/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 109.422
Tổng số ca xuất viện: 96.840
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 12.285
Tổng số ca tử vong: 254

18h00 ngày 28/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/03 đến 18h ngày 28/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 108.388
Tổng số ca xuất viện: 95.045
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 13.046
Tổng số ca tử vong: 254

18h00 ngày 27/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/03 đến 18h ngày 27/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 107.731
Tổng số ca xuất viện: 93.569
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 13.865
Tổng số ca tử vong: 254

18h00 ngày 26/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/03 đến 18h ngày 26/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 106.989
Tổng số ca xuất viện: 92.451
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 14.243
Tổng số ca tử vong: 252

18h00 ngày 25/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/03 đến 18h ngày 25/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 106.030
Tổng số ca xuất viện: 90.277
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 15.458
Tổng số ca tử vong: 252

18h00 ngày 24/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/03 đến 18h ngày 24/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 104.985
Tổng số ca xuất viện: 88.283
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 16.407
Tổng số ca tử vong: 252

18h00 ngày 23/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/03 đến 18h ngày 23/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 103.841
Tổng số ca xuất viện: 85.660
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 17.888
Tổng số ca tử vong: 250

18h00 ngày 22/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/03 đến 18h ngày 22/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 102.584
Tổng số ca xuất viện: 83.418
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 18.873
Tổng số ca tử vong: 250

18h00 ngày 21/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/03 đến 18h ngày 21/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 101.052
Tổng số ca xuất viện: 81.160
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 19.601
Tổng số ca tử vong: 249

18h00 ngày 20/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/03 đến 18h ngày 20/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 100.020
Tổng số ca xuất viện: 79.549
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 20.187
Tổng số ca tử vong: 246

18h00 ngày 19/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/03 đến 18h ngày 19/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 98.814
Tổng số ca xuất viện: 77.533
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 20.997
Tổng số ca tử vong: 243

18h00 ngày 18/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/03 đến 18h ngày 18/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 97.002
Tổng số ca xuất viện: 75.137
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 21.582
Tổng số ca tử vong: 242

18h00 ngày 17/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/03 đến 18h ngày 17/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 95.122
Tổng số ca xuất viện: 73.134
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 21.705
Tổng số ca tử vong: 242

18h00 ngày 16/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 15/03 đến 18h ngày 16/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 93.171
Tổng số ca xuất viện: 70.701
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 22.187
Tổng số ca tử vong: 242

18h00 ngày 15/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 14/03 đến 18h ngày 15/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 91.184
Tổng số ca xuất viện: 68.622
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 22.279
Tổng số ca tử vong: 242

18h00 ngày 13/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/03 đến 18h ngày 13/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 86.878
Tổng số ca xuất viện: 64.950
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 21.648
Tổng số ca tử vong: 240

18h00 ngày 12/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/03 đến 18h ngày 12/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 84.691
Tổng số ca xuất viện: 63.241
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 21.172
Tổng số ca tử vong: 238

18h00 ngày 11/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/03 đến 18h ngày 11/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 82.418
Tổng số ca xuất viện: 61.505
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 20.636
Tổng số ca tử vong: 237

18h00 ngày 10/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/03 đến 18h ngày 10/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 79.735
Tổng số ca xuất viện: 60.158
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 19.301
Tổng số ca tử vong: 236

18h00 ngày 09/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/03 đến 18h ngày 09/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 77.310
Tổng số ca xuất viện: 58.699
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 18.337
Tổng số ca tử vong: 234

18h00 ngày 08/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/03 đến 18h ngày 08/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 74.920
Tổng số ca xuất viện: 57.194
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 17.454
Tổng số ca tử vong: 232

18h00 ngày 06/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/03 đến 18h ngày 06/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 70.625
Tổng số ca xuất viện: 54.849
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 15.505
Tổng số ca tử vong: 231

18h00 ngày 05/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/03 đến 18h ngày 05/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 68.701
Tổng số ca xuất viện: 53.833
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 14.598
Tổng số ca tử vong: 230

18h00 ngày 04/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/03 đến 18h ngày 04/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 66.501
Tổng số ca xuất viện: 53.074
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 13.158
Tổng số ca tử vong: 229

18h00 ngày 03/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/03 đến 18h ngày 03/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 64.343
Tổng số ca xuất viện: 52.319
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 11.759
Tổng số ca tử vong: 227

18h00 ngày 02/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 01/03 đến 18h ngày 02/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 62.385
Tổng số ca xuất viện: 51.510
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.611
Tổng số ca tử vong: 226

18h00 ngày 01/03/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/02 đến 18h ngày 01/03/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 60.437
Tổng số ca xuất viện: 50.947
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.232
Tổng số ca tử vong: 221

18h00 ngày 28/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/02 đến 18h ngày 28/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 58.738
Tổng số ca xuất viện: 50.509
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.972
Tổng số ca tử vong: 220

18h00 ngày 27/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/02 đến 18h ngày 27/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 57.447
Tổng số ca xuất viện: 50.039
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.155
Tổng số ca tử vong: 217

18h00 ngày 26/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/02 đến 18h ngày 26/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 56.216
Tổng số ca xuất viện: 49.747
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.219
Tổng số ca tử vong: 214

18h00 ngày 25/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/02 đến 18h ngày 25/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 55.098
Tổng số ca xuất viện: 49.380
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.468
Tổng số ca tử vong: 214

18h00 ngày 24/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/02 đến 18h ngày 24/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 54.006
Tổng số ca xuất viện: 49.131
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.627
Tổng số ca tử vong: 212

18h00 ngày 23/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/02 đến 18h ngày 23/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 52.926
Tổng số ca xuất viện: 48.743
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.937
Tổng số ca tử vong: 210

18h00 ngày 22/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/02 đến 18h ngày 22/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 52.316
Tổng số ca xuất viện: 48.435
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.638
Tổng số ca tử vong: 208

18h00 ngày 21/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/02 đến 18h ngày 21/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 51.585
Tổng số ca xuất viện: 48.239
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3105
Tổng số ca tử vong: 206

18h00 ngày 20/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/02 đến 18h ngày 20/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 51.156
Tổng số ca xuất viện: 47.959
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.956
Tổng số ca tử vong: 206

18h00 ngày 19/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/02 đến 18h ngày 19/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 50.773
Tổng số ca xuất viện: 47.595
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.940
Tổng số ca tử vong: 203

18h00 ngày 18/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 18/02 đến 18h ngày 18/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 50.425
Tổng số ca xuất viện: 47.316
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.872
Tổng số ca tử vong: 202

12h00 ngày 18/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/02 đến 12h ngày 18/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 50.287
Tổng số ca xuất viện: 47.239
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.811
Tổng số ca tử vong: 202

18h00 ngày 15/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 14/02 đến 18h ngày 15/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 49.461
Tổng số ca xuất viện: 46.576
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.654
Tổng số ca tử vong: 197

18h00 ngày 14/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/02 đến 18h ngày 14/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 49.197
Tổng số ca xuất viện: 46.304
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.662
Tổng số ca tử vong: 197

18h00 ngày 13/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/02 đến 18h ngày 13/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 48.978
Tổng số ca xuất viện: 46.096
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.652
Tổng số ca tử vong: 196

18h00 ngày 12/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/02 đến 18h ngày 12/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 48.737
Tổng số ca xuất viện: 45.879
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.628
Tổng số ca tử vong: 196

18h00 ngày 11/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/02 đến 18h ngày 11/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 48.509
Tổng số ca xuất viện: 45.682
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.599
Tổng số ca tử vong: 194

12h00 ngày 11/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/02 đến 12h ngày 11/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 48.361
Tổng số ca xuất viện: 45.443
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.691
Tổng số ca tử vong: 193

18h00 ngày 10/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/02 đến 18h ngày 10/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 48.240
Tổng số ca xuất viện: 45.387
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.626
Tổng số ca tử vong: 193

18h00 ngày 09/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/02 đến 18h ngày 09/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 47.950
Tổng số ca xuất viện: 45.193
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.530
Tổng số ca tử vong: 193

18h00 ngày 08/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/02 đến 18h ngày 08/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 47.645
Tổng số ca xuất viện: 44.974
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.446
Tổng số ca tử vong: 191

18h00 ngày 07/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/02 đến 18h ngày 07/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 47.333
Tổng số ca xuất viện: 44.692
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.420
Tổng số ca tử vong: 188

18h00 ngày 06/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/02 đến 18h ngày 06/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 47.152
Tổng số ca xuất viện: 44.287
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.648
Tổng số ca tử vong: 185

18h00 ngày 05/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/02 đến 18h ngày 05/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.923
Tổng số ca xuất viện: 44.013
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.695
Tổng số ca tử vong: 183

12h00 ngày 05/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/02 đến 12h ngày 05/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.809
Tổng số ca xuất viện: 43.889
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.707
Tổng số ca tử vong: 181

18h00 ngày 04/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/02 đến 18h ngày 04/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.730
Tổng số ca xuất viện: 43.783
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.735
Tổng số ca tử vong: 180

18h00 ngày 03/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/02 đến 18h ngày 03/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.566
Tổng số ca xuất viện: 43.437
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 2.919
Tổng số ca tử vong: 178

18h00 ngày 01/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 01/02 đến 18h ngày 01/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.267
Tổng số ca xuất viện: 42.943
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.119
Tổng số ca tử vong: 173

12h00 ngày 01/02/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 31/01 đến 12h ngày 01/02/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.232
Tổng số ca xuất viện: 42.891
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.136
Tổng số ca tử vong: 173

18h00 ngày 30/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/01 đến 18h ngày 30/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 46.019
Tổng số ca xuất viện: 42.146
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.675
Tổng số ca tử vong: 166

12h00 ngày 30/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/01 đến 12h ngày 30/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.947, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 45.077
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 41.863
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 3.886
Tổng số ca tử vong: 166

18h00 ngày 29/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/01 đến 18h ngày 29/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.830, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.960
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 41.468
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.166
Tổng số ca tử vong: 164

12h00 ngày 29/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/01 đến 12h ngày 29/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.765, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.895
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 41.364
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.206
Tổng số ca tử vong: 163

18h00 ngày 28/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/01 đến 18h ngày 28/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.602, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.732
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 41.077
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.330
Tổng số ca tử vong: 163

12h00 ngày 28/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/01 đến 12h ngày 28/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.511, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.641
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 40.924
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.391
Tổng số ca tử vong: 163

18h00 ngày 27/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/01 đến 18h ngày 27/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.353, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.483
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 40.566
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.592
Tổng số ca tử vong: 162

12h00 ngày 27/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/01 đến 12h ngày 27/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.242, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.372
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 40.216
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 4.831
Tổng số ca tử vong: 162

18h00 ngày 26/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/01 đến 18h ngày 26/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 45.115, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.245
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 39.921
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.002
Tổng số ca tử vong: 160

12h00 ngày 26/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/01 đến 12h ngày 26/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 44.985, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 44.115
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 39.509
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.287
Tổng số ca tử vong: 157

12h00 ngày 25/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/01 đến 12h ngày 25/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 44.716, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 43.846
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 38.818
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.713
Tổng số ca tử vong: 154

18h00 ngày 24/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 24/01 đến 18h ngày 24/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 44.510, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 43.640
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 38.573
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.755
Tổng số ca tử vong: 151

12h00 ngày 24/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/01 đến 12h ngày 24/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 44.356, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 43.486
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 38.231
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 5.943
Tổng số ca tử vong: 151

18h00 ngày 23/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 23/01 đến 18h ngày 23/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 44.175, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 43.305
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 37.791
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.202
Tổng số ca tử vong: 151

12h00 ngày 23/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/01 đến 12h ngày 23/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 44.001, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 43.131
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 37.366
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.454
Tổng số ca tử vong: 150

18h00 ngày 22/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/01 đến 18h ngày 22/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 43.793, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 42.923
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 37.019
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.598
Tổng số ca tử vong: 145

18h00 ngày 21/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/01 đến 18h ngày 21/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 43.432, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 42.562
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 36.557
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.703
Tổng số ca tử vong: 141

12h00 ngày 21/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/01 đến 12h ngày 21/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 43.206, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 42.336
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 36.149
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.886
Tổng số ca tử vong: 140

18h00 ngày 20/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 20/01 đến 18h ngày 20/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 42.934, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 42.064
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 35.857
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 6.908
Tổng số ca tử vong: 138

12h00 ngày 20/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/01 đến 12h ngày 20/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 42.805, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 41.935
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 35.550
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.089
Tổng số ca tử vong: 135

18h00 ngày 19/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/01 đến 18h ngày 19/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 42.459, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 41.589
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 35.154
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.141
Tổng số ca tử vong: 133

12h00 ngày 19/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/01 đến 12h ngày 19/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 42.300, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 41.430
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 34.833
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 7.306
Tổng số ca tử vong: 130

18h00 ngày 18/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/01 đến 18h ngày 18/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 41.997, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 41.127
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 33.739
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.099
Tổng số ca tử vong: 128

18h00 ngày 17/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 17/01 đến 18h ngày 17/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 41.462, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 40.592
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 32.973
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.337
Tổng số ca tử vong: 121

12h00 ngày 17/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/01 đến 12h ngày 17/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 41.266, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 40.396
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 32.620
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.496
Tổng số ca tử vong: 119

18h00 ngày 16/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 15/01 đến 18h ngày 16/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 40.948, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 40.078
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 32.425
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.376
Tổng số ca tử vong: 116

18h00 ngày 15/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 14/01 đến 18h ngày 15/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 40.340, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 39.470
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 31.812
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.383
Tổng số ca tử vong: 114

18h00 ngày 14/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 14/01 đến 18h ngày 14/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 39.683, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 38.813
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 31.096
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.445
Tổng số ca tử vong: 111

12h00 ngày 14/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/01 đến 12h ngày 14/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 39.370, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 38.500
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 30.663
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.566
Tổng số ca tử vong: 110

18h00 ngày 13/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/01 đến 18h ngày 13/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 39.034, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 38.164
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 30.312
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.582
Tổng số ca tử vong: 109

18h00 ngày 12/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/01 đến 18h ngày 12/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 38.392, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 37.522
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 29.435
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.821
Tổng số ca tử vong: 107

12h00 ngày 12/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/01 đến 12h ngày 12/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 38.009, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 37.139
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 29.196
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.678
Tổng số ca tử vong: 106

18h00 ngày 11/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 12h ngày 11/01 đến 18h ngày 11/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 37.666, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 36.796
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 28.863
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.672
Tổng số ca tử vong: 104

12h00 ngày 11/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/01 đến 12h ngày 11/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 37.403, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 36.533
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 28.476
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.798
Tổng số ca tử vong: 103

18h00 ngày 10/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/01 đến 18h ngày 10/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 37.034, trong đó:
- Số ca địa phương cộng dồn: 36.164
- Số ca ngoại tỉnh: 870
Tổng số ca xuất viện: 28.135
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.773
Tổng số ca tử vong: 100

12h00 ngày 10/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/01 đến 12h ngày 10/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 36.734, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.585
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 16.149
Tổng số ca xuất viện: 27.650
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 8.961
Tổng số ca tử vong: 97

18h00 ngày 09/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/01 đến 18h ngày 09/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 36.368, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.585
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 15.783
Tổng số ca xuất viện: 19.757
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.003
Tổng số ca tử vong: 87

18h00 ngày 08/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/01 đến 18h ngày 08/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 35.729, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.569
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 15.160
Tổng số ca xuất viện: 19.366
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.194
Tổng số ca tử vong: 84

12h00 ngày 07/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/01 đến 18h ngày 07/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 35.054, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.534
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 14.520
Tổng số ca xuất viện: 19.291
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.497
Tổng số ca tử vong: 80

18h00 ngày 06/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/01 đến 18h ngày 06/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 34.362, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.435
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 13.927
Tổng số ca xuất viện: 19.138
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.675
Tổng số ca tử vong: 75.

18h00 ngày 05/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/01 đến 18h ngày 05/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 33.646, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.435
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 13.211
Tổng số ca xuất viện: 18.988
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.833
Tổng số ca tử vong: 72.

18h00 ngày 04/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/01 đến 18h ngày 04/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 32.848, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.435
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 12.413
Tổng số ca xuất viện: 18.890
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.805
Tổng số ca tử vong: 68.

12h00 ngày 04/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/01 đến 12h ngày 04/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 32.572, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.436
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 12.136
Tổng số ca xuất viện: 18.814
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.097
Tổng số ca tử vong: 66.

18h00 ngày 03/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/01 đến 18h ngày 03/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 32.169, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.436
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 11.733
Tổng số ca xuất viện: 18.703
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.019
Tổng số ca tử vong: 66.

18h00 ngày 02/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 01/01 đến 18h ngày 02/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 31.581, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.384
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 11.197
Tổng số ca xuất viện: 18.472
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.304
Tổng số ca tử vong: 66.

18h00 ngày 01/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 31/12/2021 đến 18h ngày 01/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 30.971, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.366
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 10.605
Tổng số ca xuất viện: 18.242
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.533
Tổng số ca tử vong: 65.

12h00 ngày 01/01/2022
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 31/12/2021 đến 12h ngày 01/01/2022:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 30.604, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.324
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 10.280
Tổng số ca xuất viện: 18.158
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.447
Tổng số ca tử vong: 63.

18h00 ngày 31/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 30/12 đến 18h ngày 31/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 30.197, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.324
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 9.873
Tổng số ca xuất viện: 17.917
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.570
Tổng số ca tử vong: 62.

12h00 ngày 31/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 30/12 đến 12h ngày 31/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 29.858, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.284
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 9.574
Tổng số ca xuất viện: 17.773
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.765
Tổng số ca tử vong: 60.

18h00 ngày 30/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/12 đến 18h ngày 30/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 29.474, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.284
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 9.190
Tổng số ca xuất viện: 17.325
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.876
Tổng số ca tử vong: 60.

12h00 ngày 30/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/12 đến 12h ngày 30/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 28.988, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.229
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 8.759
Tổng số ca xuất viện: 17.106
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.666
Tổng số ca tử vong: 57.

18h00 ngày 29/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/12 đến 18h ngày 29/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 28.465, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.229
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 8.236
Tổng số ca xuất viện: 16.703
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 11.016
Tổng số ca tử vong: 57.

12h00 ngày 29/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/12 đến 12h ngày 29/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 27.999, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.212
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 7.787
Tổng số ca xuất viện: 16.604
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.758
Tổng số ca tử vong: 56.

18h00 ngày 28/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/12 đến 18h ngày 28/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 27.710, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.212
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 7.498
Tổng số ca xuất viện: 16.223
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.964
Tổng số ca tử vong: 55.

12h00 ngày 28/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/12 đến 12h ngày 28/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 27.232, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.183
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 7.049
Tổng số ca xuất viện: 16.096
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.725
Tổng số ca tử vong: 54.

18h00 ngày 27/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/12 đến 18h ngày 27/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 26.694, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.112
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 6.582
Tổng số ca xuất viện: 15.888
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.486
Tổng số ca tử vong: 54.

12h00 ngày 27/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/12 đến 12h ngày 27/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 26.292, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.112
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 6.180
Tổng số ca xuất viện: 15.620
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.391
Tổng số ca tử vong: 53.

18h00 ngày 26/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/12 đến 18h ngày 26/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 25.947, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.088
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 5.859
Tổng số ca xuất viện: 15.274
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.487
Tổng số ca tử vong: 53.

12h00 ngày 26/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/12 đến 12h ngày 26/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 25.468, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.064
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 5.404
Tổng số ca xuất viện: 15.133
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 10.151
Tổng số ca tử vong: 53.

18h00 ngày 25/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/12 đến 18h ngày 25/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 25.021, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.045
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 4.976
Tổng số ca xuất viện: 14.920
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.966
Tổng số ca tử vong: 53.

12h00 ngày 25/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 24/12 đến 12h ngày 25/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 24.618, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 20.008
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 4.610
Tổng số ca xuất viện: 14.606
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.884
Tổng số ca tử vong: 53.

18h00 ngày 24/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/12 đến 18h ngày 24/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 24.227, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 19.989
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 4.238
Tổng số ca xuất viện: 14.437
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.710
Tổng số ca tử vong: 49.

12h00 ngày 24/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/12 đến 12h ngày 24/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 23.977, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 19.990
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 3.987
Tổng số ca xuất viện: 14.064
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.840
Tổng số ca tử vong: 49.

18h00 ngày 23/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/12 đến 18h ngày 23/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 23.422, trong đó:
- Tổng ca PCR dương tính: 19.959
- Tổng số ca test nhanh dương tính: 3.463
Tổng số ca xuất viện: 13.810
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.540
Tổng số ca tử vong: 48.

18h00 ngày 22/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/12 đến 18h ngày 22/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 22.777, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 19.869
- Tổng số ca test dương tính: 2.908
Tổng số ca xuất viện: 13.374
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.332
Tổng số ca tử vong: 46.

12h00 ngày 22/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 21/12 đến 12h ngày 22/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 22.562, trong đó:
- Tổng số ca PCR dương tính: 19.823
- Tổng số ca test dương tính: 2.730
Tổng số ca xuất viện: 12.874
Tổng số ca đang theo dõi, điều trị: 9.619
Tổng số ca tử vong: 45.

21h30 ngày 21/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 21/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 22.166:
+6 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 21/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/12 đến 18h ngày 21/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 22.157 :
Tổng số trường hợp có kết quả PCR (+): 19.823
Tổng số ca test (+): 2.334
Tổng số ca xuất viện: 12.742
Tổng số ca đang điều trị: 7.015
Tổng số ca tử vong: 45.

16h30 ngày 21/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 21/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 21.872:
+13 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 21/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 20/12 đến 12h ngày 21/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 21.834 :
Tổng số trường hợp có kết quả PCR (+): 19.786
Tổng số ca test (+): 2.048
Tổng số ca xuất viện: 12.380
Tổng số ca đang điều trị: 7.342
Tổng số ca tử vong: 43.

22h00 ngày 20/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 20h00 ngày 20/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.786:
+16 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 20/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 20/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.760:
+3 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 20/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/12 đến 18h ngày 20/12/2021:
Tổng số trường hợp có kết quả PCR (+) là 19.752 (*):
Số ca test (+) mới trong ngày: 640
Tổng số ca xuất viện: 12.076
Tổng số ca đang điều trị: 7.614
Tổng số ca tử vong: 41 (**)
(*) Giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.
(**) Giảm 01 ca tử vong do test nhanh dương tính, nhưng PCR chưa có kết quả.

15h00 ngày 20/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h00 ngày 20/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.755:
+29 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+9 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 20/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 19/12 đến 12h ngày 20/12/2021:
Tổng số trường hợp có kết quả PCR (+) là 19.714:
Số ca test (+) mới trong ngày: 440
Tổng số ca xuất viện: 11.873
Tổng số ca đang điều trị: 7.779
Tổng số ca tử vong: 41 (*)
(*) Giảm 01 ca tử vong do test nhanh dương tính , nhưng PCR chưa có kết quả.

21h30 ngày 19/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 19/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.714:
+15 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+6 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc trong công ty);
+2 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty).

18h00 ngày 19/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/12 đến 18h ngày 19/12/2021:
Tổng số trường hợp có kết quả PCR (+) là 19.688:
Tổng số ca test (+): 979
Tổng số ca xuất viện: 11.681
Tổng số ca đang điều trị: 8.923
Tổng số ca tử vong: 42.

16h00 ngày 19/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 19/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 20.561:
+21 ca Đồng Xoài (sàng lọc trong công ty);
+19 ca Đồng Phú (sàng lọc trong công ty);
+9 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty).

12h00 ngày 19/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 18/12 đến 12h ngày 19/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 20.512:
Tổng số ca xuất viện 11.163
Tổng số ca đang điều trị 9.286
Tổng số ca tử vong 42.

23h00 ngày 18/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h00 ngày 18/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.893:
+11 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Đồng Phú (3 ca đến từ vùng dịch; 18 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 18/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/12 đến 18h ngày 18/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.859(*):
+50 ca Phước Long;
+36 ca Lộc Ninh;
+91 ca Hớn Quản;
+17 ca Chơn Thành;
+13 ca Bình Long;
+62 ca Bù Gia Mập.
Tổng số ca xuất viện 10.951
Tổng số ca đang điều trị 8.847
Tổng số ca tử vong 40
(*) Giảm 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về địa phương khác theo dõi, điều trị.

15h00 ngày 18/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h00 ngày 18/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.592:
+77 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+6 ca Đồng Phú (1 ca đến từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (là F1);
+2 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

12h00 ngày 18/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 17/12 đến 12h ngày 18/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.490(*):
Tổng số ca xuất viện 10.755
Tổng số ca đang điều trị 8.675
Tổng số ca tử vong 39
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

23h30 ngày 17/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h30 ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.494:
+10 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+47 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+45 ca Phú Riềng (1 ca F1; 44 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

20h30 ngày 17/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 20h30 ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.373:
+24 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong cộng ty);
+13 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+24 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 17/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/12 đến 18h ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.300(*):
Tổng số ca xuất viện 10.406
Tổng số ca đang điều trị 8.836
Tổng số ca tử vong 37
(*) Giảm 10 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 03 ca xin chuyển về địa phương khác theo dõi, điều trị.

16h00 ngày 17/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.313:
+7 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+31 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng).

14h00 ngày 17/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.275:
+15 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+3 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+27 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Lộc Ninh (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+2 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 17/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 16/12 đến 12h ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.200(*):
Tổng số ca xuất viện 9.741
Tổng số ca đang điều trị 9.405
Tổng số ca tử vong 35
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

10h00 ngày 17/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h00 ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.204:
+86 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+89 ca Hớn Quản (1 ca F1; 88 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 17/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 17/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 19.021:
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Bù Đốp (2 ca về từ vùng dịch; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+80 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+31 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

24h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 24h00 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.886:
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+105 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+37 Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+39 ca Bù Đăng (7 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 25 ca sàng lọc cộng đồng).

22h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.704:
+31 ca Đồng Xoài (1 ca F1; 30 ca sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Đồng Phú (3 ca đến từ vùng dịch; 17 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+2 Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.624:
+23 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Bù Gia Mập (1 ca về từ vùng dịch; 13 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa).

18h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 15/12 đến 18h ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.587(*):
Tổng số ca xuất viện 9.354
Tổng số ca đang điều trị 9.180
Tổng số ca tử vong 34
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về địa phương khác theo dõi, điều trị.

14h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.592:
+3 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+80 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

13h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h00 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.507:
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+53 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Hớn Quản (1 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 15/12 đến 12h ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.427(*):
Tổng số ca xuất viện 9.130
Tổng số ca đang điều trị 9.245
Tổng số ca tử vong 33
(*) Giảm 14 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về địa phương khác theo dõi, điều trị.

10h30 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h30 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.442:
+4 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+73 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+74 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 73 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+6 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Bù Đốp (2 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 16/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 16/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.269:
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (là F1);
+29 ca Đồng Xoài (2 ca F1; 27 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+32 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+21 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+27 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 26 ca sàng lọc cộng đồng);
+43 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Đốp (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng).

22h30 ngày 15/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h30 ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 18.092:
+127 ca Đồng Xoài (2 ca F1; 125 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Bù Đăng (là F1);
+8 ca Bù Đốp (2 ca về từ vùng dịch; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+28 ca Bù Gia Mập (1 ca F1; 27 ca sàng lọc khu phong tỏa);
+71 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+25 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Phú Riềng (2 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);

+4 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 15/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.823:
+1 ca Đồng Xoài (là F1);
+9 ca Bù Đăng (7 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+27 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Gia Mập (là F1);

+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 15/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 14/12 đến 18h ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.772(*):
Tổng số ca xuất viện 8.633
Tổng số ca đang điều trị 9.087
Tổng số ca tử vong 33
(*) Giảm 23 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về địa phương khác theo dõi, điều trị.

16h30 ngày 15/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.796:
+31 ca Hớn Quản (5 ca F1; 26 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+16 ca Bù Đăng (2 ca F1; 14 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Bình Long (4 ca F1;1 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Phước Long (4 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bù Gia Mập (là F1);

+73 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

13h30 ngày 15/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h30 ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.629:
+7 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+135 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+13 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+18 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+18 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);

+7 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 15/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 14/12 đến 12h ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.421(*):
Tổng số ca xuất viện 8.282
Tổng số ca đang điều trị 9.087
Tổng số ca tử vong 33
(*) Giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

08h00 ngày 15/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h00 ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.424:
+21 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);

+11 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 15/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 15/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.391:
+23 ca Lộc Ninh (3 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 13 ca sàng lọc cộng đồng);
+38 ca Chơn Thành (7 ca F1'; 21 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Đốp (1 ca về từ vùng dịch; 2 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Đồng Xoài (16 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+5 ca Hớn Quản (là F1);
+11 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Phú Riềng (1 ca về từ vùng dịch; 5 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Gia Mập (3 ca F2; 2 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);

+4 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

24h00 ngày 14/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 24h00 ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.263:
+16 ca Đồng Phú (15 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Phước Long (2 ca về từ vùng dịch; 6 ca F1);
+36 ca Đồng Xoài (7 ca F1; 29 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Gia Mập (là F1);
+1 ca Chơn Thành (là F1);
+5 ca Hớn Quản (3 ca F1; 2 ca sàng lọc trong công ty).

22h00 ngày 14/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.192:
+56 ca Đồng Phú (4 ca F1; 52 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+8 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+23 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+37 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa).

19h00 ngày 14/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 17.065:
+4 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Phước Long (11 ca F1; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Bù Đăng (13 ca F1; 4 ca về từ vùng dịch; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Lộc Ninh (là F1);
+38 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+54 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+11 ca Bình Long (7 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 14/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/12 đến 18h ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.891(*):
Tổng số ca xuất viện 8.223
Tổng số ca đang điều trị 8.619
Tổng số ca tử vong 30
(*) Giảm 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

13h00 ngày 14/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h00 ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.892:
+8 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+11 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+103 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 14/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 13/12 đến 12h ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.769(*):
Tổng số ca xuất viện 8.172
Tổng số ca đang điều trị 8.548
Tổng số ca tử vong 30
(*) Giảm 11 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

08h30 ngày 14/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h30 ngày 14/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.780:
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+3 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng).

21h30 ngày 13/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.752:
+11 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+2 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+50 ca Đồng Xoài (10 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 39 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 13/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.686:
+26 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+19 ca Hớn Quản (là F1);
+6 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 13/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/12 đến 18h ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.605(*):
Tổng số ca xuất viện 7.868
Tổng số ca đang điều trị 8.690
Tổng số ca tử vong 28
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 13/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.609:
+2 ca Chơn Thành (là F1);
+25 ca Hớn Quản (19 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bù Đốp (là F1);
+22 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Lộc Ninh (2 ca về từ vùng dịch; 13 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 2 ca F1; 2 ca F2; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

14h00 ngày 13/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.523:
+15 ca Chơn Thành (là F1);
+9 ca Đồng Phú (là F1);
+3 ca Đồng Xoài (là F1);
+10 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Phú Riềng (3 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 13/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 12/12 đến 12h ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.476(*):
Tổng số ca xuất viện 7.506
Tổng số ca đang điều trị 8.923
Tổng số ca tử vong 28
(*) Giảm 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về địa phương khác theo dõi, điều trị.

10h30 ngày 13/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h30 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.478:
+28 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Bù Đốp (về từ Tây Ninh);
+5 ca Lộc Ninh (3 ca về từ vùng dịch; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+29 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 13/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.415:
+14 Phước Long (9 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+84 ca Đồng Phú (2 ca F1; 82 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+18 ca Chơn Thành (2 ca F1; 16 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+35 ca Đồng Xoài (1 ca đến từ vùng dịch; 34 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+15 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+22 ca Bù Gia Mập (là F1);
+7 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

22h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.220:
+9 ca Bình Long (5 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+18 ca Hớn Quản (10 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Đồng Xoài (16 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.174:
+2 ca Lộc Ninh (là F1);
+20 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

18h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/12 đến 18h ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.152(*):
Tổng số ca xuất viện 7.334
Tổng số ca đang điều trị 8.772
Tổng số ca tử vong 27
(*) Giảm 05 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.157:
+22 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Bù Đăng (là F1);
+4 ca Phú Riềng (là F1);
+10 ca Lộc Ninh (2 ca về từ vùng dịch; 2 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Đồng Phú (là F1);
+8 ca Chơn Thành (1 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+22 ca Đồng Xoài (11 ca F1; 11 ca sàng lọc trong công ty);
+15 ca Hớn Quản (2 ca về từ vùng dịch; 8 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng).

13h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h00 ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 16.060:
+16 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đốp (là F1);
+14 ca Lộc Ninh (5 ca về từ vùng dịch; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+90 ca Chơn Thành (4 ca F1; 86 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+16 ca Đồng Xoài (3 ca F1; 13 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+11 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 11/12 đến 12h ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.911(*):
Tổng số ca xuất viện 7.186
Tổng số ca đang điều trị 8.679
Tổng số ca tử vong 27
(*) Giảm 02 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca tái dương tính.

10h30 ngày 12/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h30 ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.914:
+6 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+38 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+23 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+27 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 12/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 12/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.816:
+16 ca Bình Long (2 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Đốp (3 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+13 ca Bù Gia Mập (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca F1; 19 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+32 ca Lộc Ninh (2 ca về từ vùng dịch; 29 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+40 ca Chơn Thành (19 ca F1; 21 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+19 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+29 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+54 ca Hớn Quản (20 ca F1; 34 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

22h00 ngày 11/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.605:
+55 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc trong công ty);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+3 ca Hớn Quản (sàng lọc trong công ty).

19h00 ngày 11/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.531:
+5 ca Phước Long (là F1);
+31 ca Lộc Ninh (3 ca về từ vùng dịch; 29 ca sàng lọc cộng đồng);
+38 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 37 ca sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Chơn Thành (là F1);
+35 ca Đồng Xoài (14 ca F1; 21 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+4 ca Đồng Phú (1 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Hớn Quản (2 ca về từ vùng dịch; 13 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 11/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/12 đến 18h ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.398(*):
Tổng số ca xuất viện 6.902
Tổng số ca đang điều trị 8.450
Tổng số ca tử vong 27
(*) Giảm 01 ca trùng mẫu, 06 ca xét nghiệm lại RT-PCR có kết quả âm tính.

15h30 ngày 11/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.405:
+2 ca Phú Riềng (là F1);
+4 ca Chơn Thành (1 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Đồng Xoài (là F1);
+35 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

13h30 ngày 11/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h30 ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.363:
+4 ca Phước Long (2 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+38 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+11 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+23 ca Hớn Quản (1 ca F1; 22 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Bù Đốp (1 ca về từ vùng dịch; 6 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 11/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 10/12 đến 12h ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.277(*):
Tổng số ca xuất viện 6.826
Tổng số ca đang điều trị 8.405
Tổng số ca tử vong 27
(*) Giảm 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

09h00 ngày 11/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.278:
+7 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+34 ca Chơn Thành (14 ca F1; 20 ca sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Đồng Xoài (7 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Phước Long (5 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

01h00 ngày 11/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h00 ngày 11/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 15.195:
+11 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+327 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+12 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+5 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

24h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 24h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.840:
+14 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phước Long (1 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (là F1);
+13 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+6 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng).

21h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.791:
+26 Chơn Thành (2 ca F1; 24 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+22 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.739:
+21 ca Đồng Xoài (1 ca đến từ Bình Dương; 9 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Lộc Ninh (5 ca F1;7 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/12 đến 18h ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.706(*):
Tổng số ca xuất viện 6.546
Tổng số ca đang điều trị 8.115
Tổng số ca tử vong 26
(*) Giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.709:
+15 ca Đồng Phú (11 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Bù Đăng (2 ca về từ vùng dịch; 12 ca F1);
+1 ca Phước Long (là F1);
+23 ca Bình Long (21 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+22 ca Đồng Xoài (1 ca đến từ Hà Nội; 1 ca F1; 20 ca sàng lọc cộng đồng);
+299 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+26 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 25 ca sàng lọc cộng đồng).

13h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.309:
+31 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phước Long (là F1);
+1 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Hớn Quản (3 ca F1; 14 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (là F1);
+1 ca Bù Đốp (về từ vùng dịch).

12h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 09/12 đến 12h ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.254(*):
Tổng số ca xuất viện 6.344
Tổng số ca đang điều trị 7.865
Tổng số ca tử vong 26
(*) Giảm 02 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

10h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.257:
+26 ca Phú Riềng (1 ca F1; 25 ca sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+28 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+23 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 10 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Bù Đốp (là F1).

02h00 ngày 10/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 10/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.137:
+11 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+25 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+52 ca Chơn Thành (7 ca F1; 45 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

23h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h00 ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 14.049:
+2 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Phước Long (1 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+334 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

21h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h00 ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.676:
+34 ca Đồng Xoài (13 ca F1; 21 ca sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Phú Riềng (2 ca F1; 13 ca sàng lọc cộng đồng);
+27 ca Đồng Phú (5 ca F1; 22 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Bù Đốp (1 ca về từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Bù Gia Mập (12 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Lộc Ninh (2 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1);
+26 ca Bình Long (3 ca F1; 23 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/12 đến 18h ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.544(*):
Tổng số ca xuất viện 6.174
Tổng số ca đang điều trị 7.328
Tổng số ca tử vong 26
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.548:
+12 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Lộc Ninh (12 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+29 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (là F1);
+1 ca Hớn Quản (là F1).

15h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h00 ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.489:
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Bù Đăng (12 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Phước Long (11 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đốp (là F1);
+46 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng động và trong công ty);
+20 ca Hớn Quản (10 ca F1; 3 ca về từ vùng dịch; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

13h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 13/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.396:
+17 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+14 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+16 ca Hớn Quản (là F1);
+6 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+5 ca Đồng Phú (sàng lọc trong công ty).

12h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 08/12 đến 12h ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.337(*):
Tổng số ca xuất viện 6.083
Tổng số ca đang điều trị 7.213
Tổng số ca tử vong 26
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

09h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.341:
+6 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Chơn Thành (7 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+22 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+39 ca Đồng Xoài (4 ca về từ vùng dịch; 11 ca F1; 24 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 09/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 09/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.224:
+20 ca Bù Gia Mập (sàng lọc khu phong tỏa);
+20 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+12 ca Bù Đăng (2 ca về từ vùng dịch; 10 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

24h00 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 24h00 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.190:
+6 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng và vùng nguy cơ);
+43 ca Hớn Quản (2 ca về từ vùng dịch; 35 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+41 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

23h30 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h30 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.074:
+9 ca Lộc Ninh là F1;
+21 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 16 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Hớn Quản (4 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+12 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+5 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Xoài (1 ca đến từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc trong công ty).

18h30 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 13.016:
+1 ca Chơn Thành là F1;
+3 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc);
+2 ca Đồng Phú (xét nghiệm sàng lọc);
+1 ca Phú Riềng (xét nghiệm sàng lọc);
+21 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Gia Mập là F1;
+19 ca Lộc Ninh (12 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 08/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/12 đến 18h ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.965 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.850
Tổng số ca đang điều trị 7.074
Tổng số ca tử vong 25
(*) Giảm 11 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.976:
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc);
+2 ca Bình Long (là F1);
+19 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đốp (là F1);
+18 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

13h30 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h30 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.922:
+9 ca Phước Long (là F1);
+7 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Bình Long (2 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (8 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+57 ca Đồng Xoài (6 ca F1; 56 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+31 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

12h00 ngày 08/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 07/12 đến 12h ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.771 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.745
Tổng số ca đang điều trị 6.985
Tổng số ca tử vong 25
(*) Giảm 01 ca là F0 đang điều trị, 01 ca trùng mẫu.

10h30 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h30 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.773:
+5 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+36 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 13 ca F1; 22 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Bù Đốp (2 ca F2; 3 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Chơn Thành (1 ca về từ vùng dịch; 10 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 08/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 08/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.692:
+1 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+28 ca Đồng Phú (2 ca F1; 26 ca sàng lọc cộng đồng);
+43 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+10 ca Bù Đăng (là F1);
+34 ca Bù Gia Mập (sàng lọc khu phong tỏa);
+15 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phú Riềng (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

23h00 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h00 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.553:
+13 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+48 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+6 ca Bù Đăng (là F1);
+3 ca Phước Long (1 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+50 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Gia Mập (là F1);
+22 ca Lộc Ninh (13 ca F1; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.395:
+13 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Bù Gia Mập (sàng lọc khu phong tỏa);
+15 ca Bình Long (6 ca F1, 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 07/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/12 đến 18h ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.335 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.600
Tổng số ca đang điều trị 6.694
Tổng số ca tử vong 25
(*) Giảm 01 ca là F0 đang điều trị, 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

16h30 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.337:
+12 ca Đồng Xoài (1 ca F1; 11 ca sàng lọc cộng đồng);
+25 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Chơn Thành (1 ca F2; 4 ca F1, 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+48 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

15h30 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.246:
+32 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Đốp (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca F1);
+3 ca Phước Long (là F1);
+6 ca Đồng Phú (là F1);
+36 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 20 ca F1; 15 ca sàng lọc cộng đồng).

13h30 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h30 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.156:
+15 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+112 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Phước Long (là F1);
+16 ca Phú Riềng (7 ca F1; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 06/12 đến 12h ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.005 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.536
Tổng số ca đang điều trị 6.429
Tổng số ca tử vong 24
(*) Giảm 10 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

08h00 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h00 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 12.015:
+20 ca Đồng Phú (xét nghiệm sàng lọc cộng đồng);
+24 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 4 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.953:
+8 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (xét nghiệm sàng lọc);
+3 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

01h00 ngày 07/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h00 ngày 07/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.935:
+7 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Lộc Ninh (là F1);
+8 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc khu phong tỏa);
+1 ca Đồng Phú (là F1);
+207 ca Chơn Thành (5 ca F1; 202 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+1 ca Hớn Quản (xét nghiệm sàng lọc);
+6 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng).

23h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h00 ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.698:
+25 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+4 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Đăng (8 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Bù Gia Mập (25 ca sàng lọc khu phong tỏa; 1 ca F1);
+1 ca Đồng Phú (xét nghiệm sàng lọc).

18h30 ngày 06/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.633:
+11 ca Chơn Thành (8 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Lộc Ninh (5 ca F1; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 10 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Đốp là F1.

18h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/12 đến 18h ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.582 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.396
Tổng số ca đang điều trị 6.164
Tổng số ca tử vong 24
(*) Giảm 04 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

16h30 ngày 06/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.587:
+7 ca Phú Riềng là F1;
+8 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long là F1;
+45 ca Bình Long (9 ca F1; 36 ca sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Lộc Ninh (13 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Đồng Phú (4 ca F1; 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+15 ca Hớn Quản (9 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng).

13h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h00 ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.465:
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long là F1;
+26 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Lộc Ninh (1 ca về từ Bình Dương; 13 ca sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Chơn Thành (3 ca F1; 13 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

12h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 05/12 đến 12h ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.402 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.291
Tổng số ca đang điều trị 6.071
Tổng số ca tử vong 24
(*) Giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

10h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h00 ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.405:
+95 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+15 ca Đồng Xoài (3 ca F1; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Phước Long (sàng lọc khu phong tỏa);
+12 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa).

02h00 ngày 06/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 06/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.259:
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Gia Mập (1 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Đồng Phú là F1;
+2 ca Đồng Xoài là F1;
+8 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bình Long (8 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

23h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 11.217:
+1 ca Bình Long là F1;
+10 ca Đồng Phú (3 ca F1; 7 sàng lọc cộng đồng);
+25 ca Đồng Xoài (6 ca F1; 19 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+48 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 40 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+49 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+10 ca Bù Đăng (1 ca sàng lọc cộng đồng; 9 ca F1);
+51 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+23 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 21 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.993:
+21 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Bù Đốp (2 ca về từ vùng dịch; 12 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/12 đến 18h ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.944 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.136
Tổng số ca đang điều trị 5.741
Tổng số ca tử vong 24
(*) Giảm 02 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.946:
+14 ca Đồng Xoài (9 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+22 ca Lộc Ninh (8 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+37 ca Bù Đăng (3 ca về từ vùng dịch; 34 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Hớn Quản (2 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng).

15h50 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.864:
+19 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Chơn Thành (8 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (là F1);
+33 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 04/12 đến 12h ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.786 (*):
Tổng số ca xuất viện 5.089
Tổng số ca đang điều trị 5.657
Tổng số ca tử vong 24
(*) Giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

11h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 11h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.790:
+86 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong cac công ty);
+6 ca Đồng Phú (2 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+78 ca Chơn Thành (1 ca F1; 77 ca sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+2 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng).

08h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.618:
+64 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

02h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.546:
+62 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+15 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phước Long (xét nghiệm sàng lọc);
+11 ca Bù Đăng (5 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Bình Long (xét nghiệm sàng lọc trong bệnh viện dã chiến số 2).

01h00 ngày 05/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h00 ngày 05/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.429:
+7 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Gia Mập (về từ vùng dịch);
+7 ca Đồng Xoài (1 về từ vùng dịch; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+18 ca Lộc Ninh (4 ca F1; 3 ca về từ vùng dịch; 11 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Bình Long (10 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (xét nghiệm sàng lọc).

18h30 ngày 04/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.377:
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+30 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+37 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

18h00 ngày 04/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/12 đến 18h ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.309 (*):
Tổng số ca xuất viện 4.824
Tổng số ca đang điều trị 5.446
Tổng số ca tử vong 23
(*) Giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 04/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.312:
+4 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+42 ca Bù Đăng (3 ca về từ vùng dịch; 39 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng).

14h00 ngày 04/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.262:
+4 ca Hớn Quản (2 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+45 ca Lộc Ninh (3 ca về từ vùng dịch, 1 ca nhập cảnh Campuchia; 41 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+13 ca Đồng Xoài (4 ca F1; 7 ca sàng lọc cồng đồng);
+9 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca F1);
+14 ca Chơn Thành (7 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+5 ca Đồng Phú (3 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Đốp (7 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 04/12/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 03/12 đến 12h ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.158 (*):
Tổng số ca xuất viện 4.744
Tổng số ca đang điều trị 5.375
Tổng số ca tử vong 23
(*) Giảm 08 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

09h00 ngày 04/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.167:
+9 ca Đồng Phú (1 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Hớn Quản (2 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+29 ca Chơn Thành (2 ca F1; 27 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+10 Bù Gia Mập (1 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 04/12/2021 
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 04/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 10.106:
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+32 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+13 ca Bù Đăng là F1;
+28 ca Bình Long (16 ca F1; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+35 ca Lộc Ninh (2 ca về từ vùng dịch; 24 ca F1; 9 ca sàng lọc cộng đồng).

22h30 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h30 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.966:
+10 ca Đồng Xoài (5 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Đăng là F1;
+18 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+46 ca Lộc Ninh (2 ca về từ vùng dịch; 44 ca sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Phú Riềng (9 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+27 ca Hớn Quản (2 ca về từ vùng dịch; 20ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.848:
+18 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Bù Đốp (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1);
+10 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phước Long là F1;
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 03/12/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/12 đến 18h ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.802 (*)
Tổng số ca xuất viện 4.586
Tổng số ca đang điều trị 5.178
Tổng số ca tử vong 22
(*) Điều chỉnh giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.805:
+27 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+18 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đốp là F1;
+13 ca Chơn Thành (1 ca về từ vùng dịch; 12 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty).
+5 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Đồng Phú (4 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng).

15h30 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.717:
+72 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Chơn Thành là F1.

14h00 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h40 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.635:
+82 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng).

13h00 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h00 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.549:
+5 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+54 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Bù Đốp (6 ca về từ vùng dịch; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+53 ca Chơn Thành (6 ca F1; 47 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty).

12h00 ngày 03/12/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 02/12 đến 12h ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.426 (*)
Tổng số ca xuất viện 4.549
Tổng số ca đang điều trị 4.839
Tổng số ca tử vong 22
(*) Điều chỉnh giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

02h30 ngày 03/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h30 ngày 03/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.429:
+4 ca Đồng Xoài (1 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Đồng Phú (6 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+37 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+10 ca Bình Long (9 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+8 ca Hớn Quản (7 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

23h30 ngày 02/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h30 ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.355:
+4 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc);
+27 ca Chơn Thành (17 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+29 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 28 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+2 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng).

21h30 ngày 02/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.287:
+16 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phước Long (1 F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Hớn Quản (2 về từ vùng dịch; 6 ca F1);
+16 ca Lộc Ninh (11 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 02/12/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 01/12 đến 18h ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.241 (*)
Tổng số ca xuất viện 4.388
Tổng số ca đang điều trị 4.816
Tổng số ca tử vong 21
(*) Điều chỉnh giảm 08 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h30 ngày 02/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.249:
+2 ca Bù Đốp (xét nghiệm sàng lọc);
+17 ca Đồng Xoài (3 ca xét nghiệm sàng lọc; 14 ca F1);
+1 ca Chơn Thành là F1;
+8 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng; 6 ca F1);
+18 ca Hớn Quản (3 ca F1; 15 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (3 ca sàng lọc trong công ty; 6 ca F1);

+6 ca Lộc Ninh (5 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

14h00 ngày 02/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.188:
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Hớn Quản là F1;
+4 ca Phước Long là F1;
+49 ca Lộc Ninh (16 ca F1; 33 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Chơn Thành (9 ca F1; 5 ca sàng lọc trong các công ty).

12h00 ngày 02/12/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 01/12 đến 12h ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.119 (*)
Tổng số ca xuất viện 4.312
Tổng số ca đang điều trị 4.770
Tổng số ca tử vong 21
(*) Điều chỉnh giảm 05 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

09h30 ngày 02/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h30 ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.125:
+1 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Đăng (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc trong công ty);
+16 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+8 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty).

06h00 ngày 02/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 06h00 ngày 02/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 9.097:
+9 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Đồng Phú (3 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Đồng Xoài (là F1);
+7 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Bù Đăng (2 ca về từ vùng dịch; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+77 ca Chơn Thành (5 ca F1; 72 ca sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+5 ca Phú Riềng (3 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Phước Long (5 ca F1; 6 sàng lọc cộng đồng).

23h30 ngày 01/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h30 ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.952:
+27 ca Phú Riềng (2 ca về từ vùng dịch; 6 ca F1; 19 ca sàng lọc cộng đồng);
+28 ca Chơn Thành (2 ca F1; 26 ca sàng lọc trong các công ty);
+2 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+25 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+11 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+4 ca Phước Long (2 ca là tài xế đến từ vùng dịch; 2 sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Bình Long (5 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bù Đăng (2 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+31 ca Hớn Quản (5 ca vế từ vùng dịch; 20 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Lộc Ninh (13 ca F1; 1 ca F2; 1 ca về từ vùng dịch; 4 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 01/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.790:
+40 ca Lộc Ninh ( 1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 32 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

16h30 ngày 01/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h30 ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.749:
+7 ca Bù Đốp (2 ca về từ vùng dịch; 5 ca F1);
+27 ca Hớn Quản (6 ca F1; 21 ca sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Bình Long (3 ca F1; 18 ca sàng lọc cộng đồng);
+23 ca Bù Gia Mập (1 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 21 ca sàng lọc cộng đồng).

13h30 ngày 01/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 13h30 ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.671:
+19 ca Đồng Xoài (6 ca F1; 13 ca sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+5 ca Bù Đốp (4 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+2 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phước Long (2 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+24 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Đồng Phú (11 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty).

12h00 ngày 01/12/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 30/11 đến 12h ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.584 (*)
Tổng số ca xuất viện 4.082
Tổng số ca đang điều trị 4.467
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 08 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 05 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

02h00 ngày 01/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.597:
+4 ca Đồng Xoài (3 ca F1; 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phước Long (1 ca F1;3  ca sàng lọc cộng đồng; 2 ca đến từ vùng dịch);
+93 ca Chơn Thành (5 ca F1; 88 ca sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+6 ca Hớn Quản (3 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 2 ca sàng lọc cộng đồng).

01h00 ngày 01/12/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 01h00 ngày 01/12/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.487:
+4 ca Lộc Ninh (1 ca F2; 3 ca F1);
+7 ca Phước Long (4 ca đến từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+7 ca Đồng Xoài (2 ca về từ vùng dịch; 5 ca xét nghiệm sàng lọc);
+15 ca Chơn Thành (3 ca F1; 12 sàng lọc cộng đồng và trong các công ty).
+1 ca Đồng Phú là F1.

22h00 ngày 30/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.442:
+8 ca Đồng Xoài (2 ca F1; 6 ca xét nghiệm sàng lọc);
+16 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+10 ca Bình Long (6 ca F1;4  ca sàng lọc cộng đồng);
+37 ca Lộc Ninh (23 ca F1; 14 ca sàng lọc cộng đồng);
+43 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty).

18h30 ngày 30/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.328:
+11 ca Bù Đăng (2 ca F1; 6 ca xét nghiệm sàng lọc);
+19 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+30 ca Hớn Quản (5 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch ; 23 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa).

18h00 ngày 30/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/11 đến 18h ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.268 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.924
Tổng số ca đang điều trị 4.309
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 01
 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

16h00 ngày 30/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.269:
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+23 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+31 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+8 ca Đồng Xoài (6 ca F1; 2 ca xét nghiệm sàng lọc);
+11 ca Phước Long là F1;
+17 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Bù Đốp (5 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch);
+8 ca Đồng Phú là F1;
+1 ca Bù Gia Mập là F1.

12h00 ngày 30/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 29/11 đến 12h ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.162 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.584
Tổng số ca đang điều trị 4.274
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 08
 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

10h00 ngày 30/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h00 ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.170:
+9 ca Đồng Xoài là F1;
+29 ca Đồng Phú (xét nghiệm sàng lọc trong công ty);
+19 ca Chơn Thành (15 ca F1 ; 4 sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+64 ca Phú Riềng (6 ca về từ vùng dịch; 58 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa).

02h00 ngày 30/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 30/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 8.026:
+9 ca Phú Riềng (1 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+5 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Bù Đăng (là F1);
+22 ca Đồng Xoài (4 ca F1; 18 ca sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+16 ca Đồng Phú (xét nghiệm sàng lọc);
+20 ca Hớn Quản (1 ca F1; 19 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bù Gia Mập (xét nghiệm sàng lọc);
+5 ca Phước Long (4 ca đến từ vùng dịch, test nhanh tại chốt kiểm soát; 1 ca về từ TPHCM);
+52 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+16 ca Lộc Ninh (11 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng).

22h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.867:
+4 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+13 ca Hớn Quản (3 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+50 ca Bình Long (20 ca F1; 30 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.800:
+4 ca Hớn Quản (là F1);
+15 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+47 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 5 ca F1; 41 ca sàng lọc cộng đồng);
+16 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+7 ca Đồng Phú (là F1).

18h00 ngày 29/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/11 đến 18h ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.711 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.647
Tổng số ca đang điều trị 4.005
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 02
 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 04 ca xin chuyển tỉnh khác theo dõi, điều trị.

15h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.717:
+4 ca Bù Đốp (2 ca F1; 2 ca F2).
+4 ca Đồng Xoài (2 ca F1; 2 ca xét nghiệm sàng lọc);
+21 ca Bình Long (1 ca về từ vùng dịch; 20 ca sàng lọc cộng đồng);
+10 ca Hớn Quản (1 ca F2; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Chơn Thành (là F1);
+5 ca Phước Long (là F1);
+1 ca Bù Gia Mâp (là F1).

14h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 14h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.669:
+21 ca Đồng Xoài (7 ca F1; 14 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+3 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+1 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Lộc Ninh (3 ca F1; 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+27 ca Đồng Phú (2 ca F1; 1 đến từ vùng dịch; 24 ca sàng lọc cộng đồng);
+29 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Phước Long (là F1).

12h00 ngày 29/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 28/11 đến 12h ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.582 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.582
Tổng số ca đang điều trị 3.968
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 08 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó.

10h00 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h00 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.590:
+4 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Lộc Ninh (14 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+77 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng, khu phong tỏa và trong các công ty);
+3 ca Phước Long (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Gia Mâp (sàng lọc khu phong tỏa);
+9 ca Bù Đốp (3 ca về từ cùng dịch; 1 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng).

06h30 ngày 29/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 06h30 ngày 29/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.475:
+6 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và công ty);
+15 ca Lộc Ninh (4 ca F1; 11 ca sàng lọc cộng đồng);
+14 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 2 ca sàng lọc cộng đồng; 2 ca là tài xế đến từ vùng dịch);
+13 ca Bình Long (2 ca về từ cùng dịch; 3 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Phú (sàng lọc công ty);
+16 ca Hớn Quản (8 F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bù Đăng (về từ vùng dịch).

22h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.404:
+3 ca Bù Đăng (2 F1; 1 xét nghiệm sàng lọc);
+10 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

21h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.391:
+10 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Bù Đăng (10 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phước Long (là F1);
+22 ca Đồng Xoài (14 là F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng và công ty);
+10 ca Bù Đốp (là F1);
+23 ca Đồng Phú (sàng lọc trong các công ty);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng).

18h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.301:
+13 ca Bù Đăng (1 ca F1; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Chơn Thành (4 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (1 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);

+26 ca Bình Long (24 ca sàng lọc cộng đồng; 1 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 28/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/11 đến 18h ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.245 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.347
Tổng số ca đang điều trị 3.866
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 12 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 03 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

16h00 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.260:
+11 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+13 ca Phước Long (1 ca về từ vùng dịch; 12 ca sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (là F1);
+16 ca Bù Đăng (6 ca F1; 10 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Đồng Xoài (1 ca đến từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Phú Riềng (5 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+21 ca Lộc Ninh (4 ca F1; 17 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 27/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 27/11 đến 12h ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.169 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.289
Tổng số ca đang điều trị 3.849
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chỉnh giảm 11 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

10h30 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 10h30 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.181:
+23 ca Đồng Xoài (sàng lọc trong công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc trong công ty);
+7 ca Phước Long (F1);
+5 ca Bình Long (3 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+37 ca Chơn Thành (3 ca F1; 34 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+11 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng).

03h00 ngày 28/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 03h00 ngày 28/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 7.095:
+49 ca Đồng Xoài (2 ca về từ vùng dịch; 40 ca sàng lọc cộng đồng và trong công ty; 7 ca F1);
+1 ca Bù Gia Mập (sàng lọc cộng đồng);
+26 ca Đồng Phú (15 ca sàng lọc cộng đồng; 11 ca F1);
+4 ca Bình Long (F1);
+8 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);

+90 ca Lộc Ninh (1 ca F1; 89 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Bù Đốp (12 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Phú Riềng (5 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1).

21h30 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.885:
+8 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Bù Đốp (2 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 9 ca sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Phước Long (8 ca sàng lọc cộng đồng, 3 tài xế test nhanh dương tính tại chốt, còn lại F1);
+33 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong công ty);
+22 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Bình Long ( sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Phú Riềng (3 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 16 ca sàng lọc cộng đồng).

19h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.770:
+6 ca Chơn Thành, là F1
+4 ca Bình Long, là F1
+7 ca Đồng Phú (2 ca F1, 5 ca sàng lọc cộng đồng)
+10 ca Đồng Xoài (2 ca F1, 8 ca sàng lọc trong công ty và cộng đồng)
+5 ca Hớn Quản, sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa
+4 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch, 3 ca sàng lọc cộng đồng)

18h00 ngày 27/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 26/11 đến 18h ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.734 (*)
Tổng số ca xuất viện 3.110
Tổng số ca đang điều trị 3.593
Tổng số ca tử vong 19
(*) Điều chình giảm 06 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

17h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 17h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.741:
+1 ca Phước Long (về từ vùng dịch);
+8 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Lộc Ninh (2 ca F1; sàng lọc cộng đồng);
+33 ca Bình Long (1 ca F1; 32 ca sàng lọc cộng đồng);
+28 ca Hớn Quản (20 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 7 ca sàng lọc cộng đồng).

16h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.668:
+2 ca Bù Đăng (sàng lọc cộng đồng);
+20 ca Chơn Thành (sàng lọc trong công ty);
+21 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng và khu phong tỏa);
+10 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 7 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+4 ca Bù Gia Mập (về từ vùng dịch);
+7 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 12h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.604 (*):
+10 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Chơn Thành (là F1);
+14 ca Đồng Phú (13 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (xét nghiệm sàng lọc);
+34 ca Bình Long (2 ca F1; 32 ca sàng lọc cộng đồng).
(*) Điều chỉnh giảm 03 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

02h30 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h30 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.548:
+4 ca Bù Gia Mập (1 ca về từ vùng dịch; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 8 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Bình Long (2 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng).

02h00 ngày 27/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 27/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.512:
+19 ca Phước Long (3 ca đến từ vùng dịch; 16 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Hớn Quản (5 ca F1; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+49 ca Lộc Ninh (1 ca về từ vùng dịch; 48 ca sàng lọc cộng đồng);
+50 ca Đồng Xoài (1 ca về từ vùng dịch; 49 ca sàng lọc cộng đồng).

22h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 22h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.385:
+3 ca Hớn Quản là F1;
+85 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+8 ca Phước Long (2 ca F1; 6 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

18h30 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h30 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.286:
+1 ca Bù Đốp (Thiện Hưng, là F1);
+73 ca Bình Long (1 ca về từ vùng dịch; 72 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng);
+66 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty);
+15 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và trong các công ty).

16h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 16h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 6.128:
+10 ca Bù Đốp, sàng lọc cộng đồng;
+4 ca Bình Long, sàng lọc cộng đồng;
+2 ca Bù Gia Mập, về từ vùng dịch;
+12 ca Phú Riềng (8 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+6 ca Đồng Xoài (3 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 1 sàng lọc cộng đồng);

+12 ca Phước Long (8 ca F1; 3 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+19 ca Lộc Ninh (17 ca F1; 1 ca về từ vùng dịch; 1 ca sàng lọc cộng đồng);
+39 ca Bù Đăng (26 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 11 ca sàng lọc cộng đồng);
+40 ca Hớn Quản (36 ca F1; 2 ca về từ vùng dịch; 2 sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 26/11/2021
CDC báo cáo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 25/11 đến 12h ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.984 (*)
Tổng số ca xuất viện 2.816
Tổng số ca đang điều trị 3.137
Tổng số ca tử vong 19
(*) 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 02 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

09h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.987:
+7 ca Bù Đốp, sàng lọc cộng đồng
+17 ca Bù Đăng, sàng lọc cộng đồng
+2 ca Hớn Quản, sàng lọc cộng đồng
+1 ca Đồng Xoài, sàng lọc trong công ty
+4 ca Chơn Thành, sàng lọc trong công ty và cộng đồng
+14 ca Phú Riềng (2 ca về từ vùng dịch, 12 ca sàng lọc trong khu phong toả và cộng đồng).

03h00 ngày 26/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 03h00 ngày 26/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.942:
+18 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng động);
+47 ca Bình Long (sàng lọc cộng động);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+3 ca Bù Đăng (1 ca về từ vùng dịch; 2 ca sàng lọc cộng đồng);
+7 ca Phước Long (2 ca đến từ vùng dịch; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+76 ca Lộc Ninh (9 ca F1; 3 ca về từ vùng dịch; 64 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 18h00 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.770 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.812
Tổng số ca đang điều trị: 2.928
Tổng số ca tử vong: 18
(*) Điều chỉnh giảm 02 ca trong tổng số ca mắc do 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị, 01 ca tái dương tính

15h30 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.772:
+5 ca Chơn Thành (sàng lọc các công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng đồng).

 12h00 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 12h00 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.762 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.772
Tổng số ca đang điều trị: 2.960
Tổng số ca tử vong: 18
(*) Điều chỉnh giảm 02 ca trong tổng số ca mắc do xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

11h30 ngày 25/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 11h30 ngày 25/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.764:
+5 ca Chơn Thành (sàng lọc các công ty);
+3 ca Đồng Phú (sàng lọc cộng đồng và các công ty).
+1 ca Đồng Xoài (Tân Xuân);
+2 ca Bù Đăng (Thống Nhất).

19h00 ngày 24/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 24/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.753:
+15 ca Đồng Xoài (6 ca sàng lọc cộng động; 9 ca sàng lọc tại công ty SHYANG YING);
+1 ca Bù Đốp (Phước Thiện, về từ Nghệ An);
+8 ca Bù Đăng (1 ca tài xế đến từ TPHCM; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+1 ca Lộc Ninh (là F1);
+15 ca Đồng Phú (4 ca là F1; 11 ca sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 24/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/11 đến 18h ngày 24/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.713 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.760
Tổng số ca đang điều trị: 2.925
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 08 ca trong tổng số ca mắc do 07 ;ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 01 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

15h30 ngày 24/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 24/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.721:
+3 ca Phước Long (2 ca về từ vùng dịch; 1 ca F1);
+1 ca Lộc Ninh (Lộc Quang, là F1);
+6 ca Đồng Phú (là F1);
+6 ca Bù Đốp (là F1);
+8 ca Đồng Xoài (5 ca sàng lọc cộng động; 3 ca F1);
+46 ca Phú Riềng (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Hớn Quản (1 ca về từ vùng dịch; 14 ca xét nghiệm sàng lọc);
+63 ca Chơn Thành (14 ca F1; 49 ca sàng lọc cộng đồng).

12h00 ngày 24/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 23/11 đến 12h ngày 24/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.573 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.708
Tổng số ca đang điều trị: 2.837
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 03 ca trong tổng số ca mắc do 01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 02 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

02h30 ngày 24/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h30 ngày 24/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.576:
+1 ca Phú Riềng (nhân viên viên trạm y tế Bù Nho);
+1 ca Bù Gia Mập (Đức Hạnh, là F1);
+12 ca Đồng Xoài (sàng lọc cộng động);
+10 ca Đồng Phú (1 ca đến từ Bình Dương; 3 ca xét nghiệm sàng lọc; 6 ca F1);
+16 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Phước Long (10 ca về từ vùng dịch; 5 ca xét nghiệm sàng lọc);
+49 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng);
+15 ca Lộc Ninh (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Bình Long (5 ca về từ vùng dịch; 6 ca F1).

21h30 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.434:
+2 ca Chơn Thành (sàng lọc tại các công ty);
+1 ca Bình Long (xét nghiệm sàng lọc);
+4 ca Bù Đốp (2 ca Thiện Hưng; 1 ca Phước Thiện; 1 ca Thanh Hòa);
+1 ca Phước Long (Phước Bình, về từ Bình Dương);
+41 ca Hớn Quản (6 ca về từ vùng dịch; 35 ca F1);
+9 ca Phú Riềng (3 ca Bù Nho, về từ TPHCM; 3 ca Phước Tân, sàng lọc cộng đồng; 3 ca Bình Sơn, là F1 );
+6 ca Lộc Ninh (1 ca Lộc Thuận, về từ Đồng Nai; 4 ca Lộc Thiện, sàng lọc cộng đồng; 1 ca Lộc Tấn, là F1).

18h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/11 đến 18h ngày 23/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.370 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.641
Tổng số ca đang điều trị: 2.701
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 02 ca trong tổng số ca mắc do 02 ca bệnh công bố ngày 21/11/2021 và ngày 20/11/2021 sau khi xác minh trùng với 02 ca bệnh đã công bố trước đó.

15h30 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 15h30 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.372:
+4 ca Đồng Xoài (3 ca về từ Bình Dương, 1 ca F1);
+9 ca Đồng Phú (3 ca về từ TPHCM; 2 ca F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+3 ca Phước Long (1 ca về từ TPHCM; 2 ca Long Giang, là F1);
+3 ca Phú Riềng (xét nghiệm sàng lọc);
+25 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);
+9 ca Bù Đốp (sàng lọc cộng đồng);
+11 ca Lộc Ninh (1 ca về từ TPHCM; 5 ca F1; 5 ca sàng lọc cộng đồng);
+12 ca Hớn Quản (sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Bù Đăng (4 ca Bình Minh; 1 ca Đức Liễu, là F1).

12h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo tình hình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh từ 18h ngày 22/11 đến 12h ngày 23/11/2021:
Tổng số ca mắc Covid-19: 5.291 (*):
Tổng số ca xuất viện: 2.574
Tổng số ca đang điều trị: 2.689
Tổng số ca tử vong: 17
(*) Điều chỉnh giảm 4 ca trong đó  01 ca trùng với danh sách đã công bố trước đó, 03 ca xin chuyển về tỉnh khác theo dõi điều trị.

09h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 09h00 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.295:
+3 ca Đồng Xoài (2 ca Phú Cường; 1 ca Phú Lộc; là F1);
+10 ca Hớn Quản (6 ca Tân Khai; 3 ca Tân Quan; 1 ca Thanh An);
+1 ca Chơn Thành (sàng lọc tại công ty).

08h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 08h00 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.281:
+4 ca Đồng Xoài (3 ca Tân Bình, về từ TPHCM; 1 ca Tân Xuân);
+1 ca Đồng Phú (về từ vùng dịch);
+16 ca Bù Đăng (9 ca Thống Nhất; 3 ca Đức Phong; 4 ca Đức Liễu, xét nghiệm sàng lọc);
+2 ca Phước Long (là tài xế từ vùng dịch đến).

02h00 ngày 23/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 23/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.258:
+3 ca Đồng Xoài (Tiến Thành, xét nghiệm sàng lọc);
+16 ca Đồng Phú (2 ca từ vùng dịch đến; 11 ca F1; 2 ca sàng lọc tại công ty);
+9 ca Lộc Ninh (1 ca nhập cảnh Campuchia; 7 ca F1; 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+8 ca Hớn Quản (sàng lọc tại các công ty);
+1 ca Bù Gia Mập (Bình Thắng, xét nghiệm sàng lọc);
+10 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng và các công ty);
+1 ca Phước Long (về từ Bình Dương).

19h00 ngày 22/11/2021
CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 22/11/2021:
Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.210:
+4 ca Đồng Xoài (1 ca F1; 3 ca sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Đồng Phú (1 ca Tân Hưng, là F1; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+17 ca Lộc Ninh (10 ca F1; 7 ca sàng lọc cộng đồng);
+5 ca Phước Long (1 ca từ vùng dịch đến; 4 ca sàng lọc cộng đồng);
+2 ca Bình Long (1 ca là F1, 1 ca xét nghiệm sàng lọc);
+19 ca Chơn Thành (sàng lọc cộng đồng).

18h00 ngày 22/11/2021
CDC thông báo.

  Ý kiến bạn đọc

SSKDT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây